Oba projekty decentralizują CBŚ poprzez wyłączenie go ze struktur KGP. Zmienić ma się też nazwa - na Centralne Biuro Śledcze Policji. Główna różnica dotyczy finansowania: PiS chce, aby CBŚP miało odrębny budżet; według rządu źródło finansowania powinno pozostać w KGP.

Obydwa projekty podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Sejmu skrytykował klub SP i wnioskował o ich odrzucenia w pierwszym czytaniu. Ludwik Dorn (SP) ocenił wówczas, że proponowane rozwiązania wprowadzające nowe usytuowanie CBŚ są szkodliwe, ponieważ stwarzają ryzyko konfliktu wewnątrz policji. "Przestępczość jest pewną całością, policja także. W policji dojdzie do konfliktów. Komendant główny straci możliwość panowania nad tymi konfliktami. Szefowie przestępczości mogą się z tego cieszyć i szykować szampana" - mówił Dorn.

W 2013 r., gdy stanowisko dyrektora CBŚ objął Igor Parfieniuk, opublikowano nowy regulamin KGP. Do zadań Biura włączono wówczas zwalczanie handlu ludźmi i uprowadzeń dla okupu. Następnym etapem reorganizacji komendy głównej jest wyłączenie Biura ze struktur KGP i powstanie wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej policji o ogólnokrajowym zasięgu działania.

Rządowy projekt noweli zakłada, że CBŚ zostanie przekształcone w jednostkę policji podobną do komend wojewódzkich, a szef Biura otrzyma podobne uprawnienia w stosunku do swych podwładnych jak komendanci wojewódzcy.

W myśl projektu komendanta CBŚP ma powoływać i odwoływać minister spraw wewnętrznych na wniosek komendanta głównego policji. Zastępcy komendanta CBŚP zaś, na wniosek komendanta CBŚP, byliby powoływani i odwoływani przez komendanta głównego. W podobny sposób jak w przypadku komendantów wojewódzkich policji przewidziano także czasowe powierzanie obowiązków komendanta CBŚP w razie zwolnienia stanowiska. Komendant CBŚP nie będzie dysponował własnymi funduszami, ale zyska uprawnienia personalne i dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy.

Projekt noweli o policji zakłada także poszerzenie zbioru danych, które będą gromadzone i przetwarzane w bazie danych DNA, o dodatkowe kategorie. Chodzi o dane osób zaginionych oraz dane osób, od których pobierano wymaz ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok o nieustalonej tożsamości.

Drugi projekt zmian w ustawie o policji, autorstwa PiS, także zakłada wyodrębnienie CBŚ ze struktur KGP. Zdaniem autorów ma to wpłynąć na poprawę funkcjonowania tej jednostki, odpowiedzialnej za zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Według projektu PiS CBŚP będzie miało uprawnienia do działania na terenie całego kraju, a w określonych przypadkach także za granicą.

Autorzy nowelizacji proponują umocowanie komendanta Biura, jako organu policji. Tryb jego powoływania i odwoływania odpowiadałby procedurze przewidzianej dla komendantów wojewódzkich. Zastępców komendanta CBŚP powoływałby i odwoływał komendant główny policji na wniosek komendanta Biura. Komendant Biura byłby przełożonym policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji. Określałby szczegółowe zasady organizacji i zakres działania CBŚP, prowadziłby politykę kadrową. Biuro zyskałoby samodzielność finansową.

CBŚ powołano w 2000 r. po połączeniu dwóch działających w KGP biur: do walki z przestępczością zorganizowaną i do walki z przestępczością narkotykową. Wzorowano je na nowoczesnych instytucjach tego typu działających w Europie Zachodniej i USA. CBŚ ma na swym koncie m.in. rozbicie największych polskich gangów - z Pruszkowa i Wołomina. Służący w nim funkcjonariusze zajmują się m.in. grupami przestępczymi specjalizującymi się w obrocie narkotykami, handlu bronią, amunicją czy praniu pieniędzy.(PAP)