Jak czytamy w dokumencie, w 2014 r. MSZ będzie kontynuować działania, których celem jest wspieranie transformacji w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz poprawa sytuacji ekonomicznej w krajach partnerskich, a także wspierać polskie organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu funduszy ze źródeł innych niż krajowe środki budżetowe.

W 2014 roku głównymi obszarami wsparcia w ramach współpracy rozwojowej będą działania demokratyzacyjne, prawa człowieka oraz transformacja systemowa. "Dzielenie się doświadczeniami polskiej transformacji stanowi niezwykle cenną lekcję dla krajów partnerskich, zwłaszcza krajów PW" - podkreśla MSZ.

Resort chce wspierać demokratyczny i przejrzysty system wyborczy, dlatego w 2014 r., w ramach współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz Fundacją Solidarności Międzynarodowej, planuje wysłać misje obserwacyjne na wybory samorządowe na Białorusi i w Gruzji oraz parlamentarne w Mołdawii i Uzbekistanie.

Wspieranie procesów demokratycznych to także, podkreśla MSZ, zwiększanie dostępu społeczeństwa do informacji, w tym wzmocnienie roli niezależnych mediów. Dlatego w planie pomocy rozwojowej jest mowa o wsparciu dla inicjatyw medialnych służących "poszerzeniu dostępu obywateli Białorusi do rzetelnej i obiektywnej informacji". Jak zapowiada resort, wsparcie uzyskają TV Biełsat, Białoruskie Radio Racja i Euroradio.

Za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej realizowane mają być przedsięwzięcia demokratyzacyjne, związane ze wspieraniem liderów transformacji systemowej i działalności organizacji obywatelskich. Głównymi obszarami działań będą kraje PW ze szczególnym uwzględnieniem Białorusi.

Wiodącym przedsięwzięciem Fundacji będzie program "Wsparcie Demokracji 2014". Realizować je będą polskie organizacje pozarządowe we współpracy z partnerami lokalnymi, głównie w krajach PW. Ponadto sfinansowana zostanie działalność Centrum Informacyjnego dla władz lokalnych w Mołdawii.

Jak podkreślono w planie, zwiększanie dostępu do dobrej edukacji odbywać się będzie m.in. za pomocą programów stypendialnych realizowanych za pośrednictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród nich są m.in.: program stypendialny im. Stefana Banacha kierowany do obywateli krajów PW; program stypendialny dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego czy program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego skierowany do studentów, którzy z powodów politycznych mają ograniczone możliwości studiowania na Białorusi.

W dziedzinie transformacji ustrojowej w 2014 r. realizowane będą działania m.in. w Armenii, Gruzji, Mołdawii, na Ukrainie, w Afganistanie, a także w Afryce Północnej i Tunezji. Wśród priorytetów m.in. wsparcie grup defaworyzowanych społecznie, rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej; rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich czy małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

W Afryce Wschodniej działania będą koncentrować się na edukacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej; ochronie środowiska i ochronie zdrowia. W Kirgistanie i Tadżykistanie obszary priorytetowe to samorządność i wzmacnianie wspólnot lokalnych, gospodarka wodno-sanitarna. W Autonomii Palestyńskiej - edukacja, gospodarka wodno-sanitarna oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Jak podkreśla MSZ, niezależnie od wytyczonych na 2014 r. priorytetów, pomoc humanitarna udzielana będzie, podobnie jak w latach poprzednich, w odpowiedzi na konkretne apele, tam gdzie będą największe potrzeby humanitarne, zgodnie z zasadami neutralności, niezależności i bezstronności.

W ostatnim kwartale 2013 r. ogłoszony zostanie przez MSZ konkurs "Polska pomoc rozwojowa 2014"; jego rozstrzygnięcie nastąpi po ostatecznym przyjęciu ustawy budżetowej na 2014 r. Minimalna wnioskowana kwota dotacji dla każdego projektu w tym konkursie będzie wynosić 100 tys. zł.

Projekty wyłaniane w ramach konkursów MSZ są realizowane przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, a także Polską Akademię Nauk.

Współpraca rozwojowa odbywa się także w ramach organizacji międzynarodowych. Większość środków skierowana zostanie do instytucji systemu Narodów Zjednoczonych.

Polska przekazuje też środki na pomoc rozwojową w ramach zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Według prognoz część polskiej składki do budżetu ogólnego UE w kwocie około 1 mld zł przeznaczona zostanie w 2014 r. na współpracę rozwojową prowadzoną w ramach UE. Z kolei według szacunków polska składka na Europejski Fundusz Rozwoju w roku 2014 r. może wynieść 197 mln zł.

Z raportu dotyczącego polskiej pomocy rozwojowej w 2011 r. wynika, że Polska przekazała na ten cel 1,24 mld zł. Zdecydowaną większość tej sumy, 978 mln zł, wydano w ramach współpracy wielostronnej. Pieniądze trafiły m.in. do budżetu ogólnego UE i zostały przeznaczone na pomoc rozwojową realizowaną przez Komisję Europejską (803 mln zł).