"Ujawnione przypadki, stanowiące przestępstwo, mają w skali roku charakter jednostkowy" - zaznaczono jednocześnie w dokumencie przekazanym Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedź uzupełniająca polskiego rządu na zalecenia Komitetu Przeciwko Torturom ONZ została w czwartek zamieszczona na stronie internetowej MS. Polski rząd - zgodnie z wyznaczonym terminem - miał sformułować tę odpowiedź do 22 listopada.

Czytaj: Policja: ponad 100 przypadków uzasadnionego użycia broni rocznie>>>

W końcu listopada zeszłego roku Komitet Przeciwko Torturom przyjął dokument zawierający ocenę realizacji przez Polskę Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur. Wyraził w nim m.in. "troskę z powodu doniesień i zarzutów na temat bezprawnych metod i nadużywania siły przez policję w trakcie przesłuchań, jak również informacji, iż postępowania karne w sprawach skarg w tym zakresie rzadko są prowadzone, a większość z nich kończy się umorzeniem przez prokuratora".

Z przytoczonych w odpowiedzi danych policyjnego biura spraw wewnętrznych wynika, że w sprawach dotyczących podejrzenia stosowania przemocy na służbie, prokuratura wszczęła łącznie 498 śledztw. Z tego 291 zostało umorzonych, zaś do sądów skierowano 26 aktów oskarżenia, którymi objęto 46 policjantów. Dotychczas sądy wydały prawomocne wyroki skazujące wobec czterech policjantów, wobec dwóch kolejnych warunkowo umarzono postępowanie karne, zaś jednego uniewinniono.

"Dane nie uwzględniają postępowań, które prokurator prowadził bez udziału policyjnego biura spraw wewnętrznych" - zastrzeżono w polskiej odpowiedzi.

Z kolei z przytoczonych w odpowiedzi danych, które trafiły z prokuratury, wynika, że w pierwszym półroczu tego roku w sprawach dotyczących tortur i niewłaściwego traktowania osób zatrzymanych i pozbawionych wolności przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, policji i innych organów ścigania prowadzono łącznie 1279 postępowań.

Jak poinformowano do sądów skierowano pięć aktów oskarżenia w sprawach o czyny polegające na nadużyciu władzy przez policjantów poprzez pobicie, uszkodzenie ciała i - w jednym przypadku - poprzez nieumyślne spowodowanie śmierci. W toku pozostaje 157 spraw, umorzono 458, odmową wszczęcia postępowania zakończono 649 spraw, kilka postępowań zawieszono.

W polskiej odpowiedzi przypomniano jednocześnie, że policja "jest blisko stutysięczną formacją wykonującą w skali roku kilkanaście milionów czynności służbowych dopuszczających stosowanie środków przymusu". W zeszłym roku - jak poinformowano - policja przeprowadziła 6 mln 171 tys. interwencji oraz 5 mln 679 tys. kontroli drogowych. W pomieszczeniach dla osób zatrzymanych osadzonych zostało 293 tys. osób, a w policyjnych izbach dziecka umieszczono 8,5 tys. nieletnich. W tym kontekście - jak wskazano - skala ujawnionych przestępstw nie jest duża.

"Niemniej, w ocenie rządu niedopuszczalne są nawet jednostkowe przypadki bezprawnego stosowania przemocy na służbie przez funkcjonariuszy policji. Wszystkie doniesienia o przypadkach tortur lub niewłaściwego traktowania są badane niezwłocznie i bezstronnie" - zapewniono w odpowiedzi dla Komitetu ONZ.

Dodano w niej, że kierownictwo policji "jest zobowiązane do obligatoryjnego przekazywania do organów prokuratury spraw, w których zawarte są informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez policjantów".

W październiku zeszłego roku, w trakcie sesji Komitetu w Genewie, przedstawicieli polskiego rządu pytano m.in. o sprawę więzień CIA, warunki w więzieniach, a także w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców oraz nadużywanie siły przez policję.

W zeszłorocznych zaleceniach dla Polski Komitet ONZ poruszył m.in. kwestie gwarancji prawnych osób zatrzymanych, skuteczniejszego prowadzenia dochodzeń, również wobec sprawców przestępstw tortur i nieludzkiego traktowania, poprawy funkcjonowania sądownictwa oraz zagwarantowania praw cudzoziemców ubiegających się o azyl. Kolejne sprawozdanie okresowe Polski z realizacji postanowień konwencji ma zostać złożone do 22 listopada 2017 r. (PAP)