Chodzi o wykonanie dwóch ekspertyz z zakresu finansów publicznych, zleconych na rynku przez Ministerstwo Finansów. W zamówieniu napisano, że mają one dotyczyć "oceny efektywności i skuteczności realizacji zadań w układzie zadaniowym w zakresie określonych działów administracji rządowej, a także przeglądu i oceny adekwatności mierników stosowanych przez wojewodów na wszystkich poziomach zadaniowej klasyfikacji wydatków".

Zamówienie współfinansowane jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak podał resort finansów zostało ono podzielone na dwie części. Szacunkowa wartość pierwszej z nich wynosi 90-110 tys. zł, a drugiej 150-170 tys.

MF poinformowało PAP, że podanie szacunkowej wartości zamówienia nie oznacza, iż resort wskazał, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zgodnie z prawem zamówień publicznych następuje to bezpośrednio przed otwarciem ofert.

"Należy przy tym zaznaczyć, że mając na względzie zapewnienie jak największej konkurencyjności podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym – w drodze przetargu nieograniczonego, a jedynym kryterium udzielenia zamówienia jest najniższa cena" - wyjaśniono. Według MF ostateczna cena ekspertyz będzie znana dopiero po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert.

MF poinformowało, że wykonanie ekspertyz z wykorzystaniem obiektywnych ekspertów zewnętrznych zostało przewidziane w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ich celem jest m.in. "wsparcie dysponentów w przygotowaniu ocen efektywności i skuteczności realizowanych przez nich zadań budżetowych".

Według resortu wsparcie eksperckie jest w tym przypadku niezbędne, zwłaszcza w zakresie systemu oceny. "To ogniwo budżetu zadaniowego powinno być skonstruowane w sposób zapewniający pełny obiektywizm i bezstronność pomiaru, a więc tak, aby odpowiadało wymogom zapewniającym osiągnięcie na tym polu standardów analogicznych do standardów ewaluacji polityk publicznych stosowanych na całym świecie, w tym w UE" - poinformowało MF.

Podkreślono, że w realizację ekspertyz będą zaangażowani przedstawiciele niezależnych środowisk eksperckich reprezentujących opinie zewnętrzne w stosunku do administracji publicznej. Pozwoli to na "wzbogacenie i zróżnicowanie podejścia metodologicznego oraz na pogłębioną refleksję przy użyciu doświadczeń i wiedzy uzyskanej poprzez praktykę wykonywaną poprzez działalność akademicką, lub w organizacjach myślenia strategicznego, lub też wysokospecjalistycznych instytucjach o charakterze eksperckim i doradczym". (PAP)

mmu/ je/ jbr/