Sprawa dotyczyła mężczyzny, który w 1960 r. stał się właścicielem gospodarstwa rolnego położonego na warszawskim Mokotowie. Gdy zmienił się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nieruchomość przeznaczono na cele publiczne, rolnik zażądał od miasta, by wykupiło jego gospodarstwo. W przeciwnym razie i tak zostałby wywłaszczony.

Miasto zwlekało jednak z wykupem i dlatego rolnik złożył pozew do sądu. W lutym 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał miastu wykupić gospodarstwo i zapłacić cenę wraz z odsetkami - miały być on naliczone od sierpnia 2002 r.

Od tej pory zaczął się spór rolnika z izbą skarbową. Rolnik był przekonany, że nie zapłaci podatku ani od ceny wykupu, ani od odsetek, bo od dnia, kiedy stał się właścicielem gospodarstwa, dawno minęło już pięć lat. Pięcioletni termin wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest to warunek zwolnienia z podatku dochodu ze sprzedaży nieruchomości.

Izba Skarbowa w Warszawie stała na stanowisku, że zwolniona z podatku będzie tylko cena wykupu gospodarstwa, natomiast rolnik musi zapłacić PIT od odsetek. Izba twierdziła, że odsetki wynikają z tego, iż miasto nie wykonało swojego obowiązku w terminie i nie są związane z samą transakcją wykupu.

Interpretację tę uchylił najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a w piątek potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

WSA stwierdził, że odsetki mają za zadanie zdyscyplinować miasto i zmusić je do załatwienia sprawy w ustawowym sześciomiesięcznym terminie. Sąd podkreślił, że odsetki gwarantują właścicielowi rekompensatę za ewentualną szkodę wynikłą z opóźnienia i nie mogłyby powstać, gdyby nie obowiązek zapłaty ceny.

Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny, oddalają skargę kasacyjną izby skarbowej (sygn. II FSK 115/12).

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Jerzy Płusa wyjaśnił, że gdyby nie minęło pięć lat od nabycia gospodarstwa do jego wykupu przez miasto, to opodatkowana byłaby nie tylko cena wykupu, ale też odsetki za zwłokę. W tej sytuacji jednak minęło już pięć lat i odsetki nie będą opodatkowane.