Wniosek o odrzucenie projektu znalazł się wcześniej w sprawozdaniu podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego z prac nad dokumentem.

Przygotowany przez SLD projekt przewiduje uchylenie przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który dotyczy ulgi podatkowej przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym, towarzystwom budownictwa społecznego oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Ulga obejmuje tylko dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zdaniem autorów projektu przepis jest wadliwie skonstruowany i rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Prowadzi też do tego, że spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty wskazane w nim muszą płacić podatek, nawet jeżeli w wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi "w ujęciu kompleksowym" odnotowują straty.

Uchylenie kwestionowanego w projekcie przepisu spowodowałoby, że wszystkie dochody m.in. spółdzielni mieszkaniowych podlegałyby podatkowaniu na tych samych zasadach. "Tym samym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego będą płacić podatek dochodowy, tak jak wszystkie inne podmioty gospodarcze, tj. od łącznego wyniku (dochodu) wszystkich prowadzonych przez siebie działalności" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Komisja finansów publicznych opowiedziała się także w środę za przekazaniem do podkomisji trzech poselskich projektów zmian w ustawach podatkowych.

Przygotowany przez parlamentarzystów PSL projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewiduje, że każde przedłużenie postępowania kontrolnego, sprawdzającego, czy podatkowego będzie wymagało wydania postanowienia, na które przedsiębiorca będzie mógł złożyć zażalenie do wyższej instancji. W razie niezadowalającego rozstrzygnięcia tego organu firma mogłaby złożyć skargę do sądu administracyjnego. Jeżeli zwłoka w działaniu będzie dotyczyć organów drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym, podatnikowi przysługiwałoby prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego (po uprzednim wezwaniu tego organu do usunięcia naruszenia prawa).

Do podkomisji trafiły też dwa projekty opracowane przez posłów PO. Pierwszy zakłada zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt umożliwia obniżenie podatku płaconego od dochodu ze sprzedaży odziedziczonych m.in. akcji, wkładów w spółdzielni, innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. W takim przypadku do kosztu uzyskania przychodów podatnik mógłby zaliczyć wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie tych praw majątkowych.

Ponadto w projekcie wskazano, że zwolnieniu z podatku ma podlegać "dochód ze zbycia udziałów albo wkładów w spółdzielni, innych papierów wartościowych niż akcje oraz tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych otrzymanych w drodze darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn".

Natomiast projekt nowelizacji ustawy o CIT dotyczy zmian zasad opodatkowania dochodów z umów o tzw. subpartycypację. To rodzaj zawieranych przez banki transakcji sekurytyzacyjnych, które stanowią jeden z instrumentów zarządzania ich płynnością. Umożliwiają one zamianę niepłynnych aktywów w postaci wierzytelności banków z tytułu udzielonych kredytów (w szczególności jeżeli są to kredyty długoterminowe) na gotówkę. Przewidziana w projekcie zmiana zakłada odmienne niż dotychczas przyjęcie momentu powstania w banku przychodu oraz kosztów związanych z sekurytyzowanymi wierzytelnościami.