Odpowiedź:
Podatnik, który wyrejestrował w lutym 2015 działalność gospodarczą, będzie musiał do końca stycznia 2016 r. sporządzić i złożyć PIT-28 w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Fakt, że nie uzyskano żadnych przychodów z działalności gospodarczej w 2015 r. nie jest okolicznością zwalniającą tego podatnika za złożenia rocznego zeznania.
Uzasadnienie:
Podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek złożyć zeznanie PIT-28 w terminie do końca stycznia następnego roku, tak wynika z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)- dalej u.z.p.d. Termin ten obowiązuje zarówno podatników kontynuujących działalność w danym roku jak i tych, którzy ją zakończyli w trakcie tego roku. Jeżeli podatnik nie osiągnął za rok poprzedni żadnych przychodów, to składa tzw. „zerowy PIT-28”.
O likwidacji działalności gospodarczej należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego (art. 20 ust. 6 u.z.p.d.).
Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 6 u.z.p.d., podatnik opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma obowiązek na dzień likwidacji sporządzić:
– spis z natury oraz ująć go w ewidencji przychodów (tzw. remanent likwidacyjny),
– wykaz składników majątku pozostałych na dzień likwidacji.
Wartość spisu z natury sporządzonego na dzień likwidacji należy ująć w ewidencji przychodów jako ostatnią pozycję (zapis). Wartości tej nie sumuje się jednak z innymi przychodami.
Od 2015 r. podatnicy likwidujący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem nie ujmują w sporządzanym przez siebie spisie składników wyposażenia wykorzystywanych wcześniej do prowadzenia tej działalności.
Podatnicy ci nie muszą również obliczać dochodu z remanentu likwidacyjnego czy wykazu składników i nie ciąży na nich obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu. Stosownie do art. 6 ust. 1 u.z.p.d. opodatkowane podatkiem zryczałtowanym będzie jednak odpłatne zbycie tych składników, jeżeli do niego dojdzie:
– przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie do dnia odpłatnego zbycia składników majątku,
– w wykonaniu działalności gospodarczej (art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a u.p.d.o.f.).
Jolanta Kica, autorka współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 23 lutego 2015 r.