Obowiązki te mają dotyczyć niektórych firm publikujących sprawozdania finansowe.

Jak poinformowała wiceszefowa MF Dorota Podedworna-Tarnowska, te wymogi to konsekwencja opublikowanej w połowie listopada 2014 r. unijnej dyrektywy w sprawie ujawniania informacji niefinansowych. Zakłada ona wprowadzenie rozszerzonych obowiązków w zakresie sprawozdawczości niefinansowej dla największych tzw. jednostek zainteresowania publicznego (głównie spółki giełdowe oraz jednostki sektora bankowego i ubezpieczeniowego), mających ponad 500 pracowników.

"Zgodnie z nową dyrektywą - zmieniającą dyrektywę ws. rachunkowości - część firm będzie musiała informować w ramach swojego sprawozdania z działalności o swojej polityce w zakresie kwestii środowiskowych, spraw społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu" – wyjaśniła Podedworna-Tarnowska.

Wiceminister zaznaczyła, że nowa dyrektywa daje Polsce dwa lata na wdrożenie tych przepisów, tj. powinny one wejść w życie nie później niż 6 grudnia 2016 r. i powinny mieć zastosowanie po raz pierwszy od 1 stycznia 2017 r.

Przyznała, że co prawda Komisja Europejska chciała, aby obowiązek raportowania informacji niefinansowych dotyczył wszystkich spółek (nie tylko będących jednostkami zainteresowania publicznego) oraz aby limit dotyczący zatrudnionych pracowników był niższy i wynosił 250, jednakże Polska uzyskała znaczące ustępstwo w tym zakresie.

"Polska - jako jedyny kraj UE - stała na stanowisku, że należy zachęcać firmy do raportowania polityki CSR np. wytycznymi czy zaleceniami, a nie zmuszać je do tego przepisami. Ostatecznie udało się ograniczyć krąg jednostek, które będą miały obowiązek raportowania CSR" – podała wiceminister.

Nowy obowiązek informacyjny będzie zatem dotyczył dużych jednostek zainteresowania publicznego zatrudniających powyżej 500 osób, których sumy bilansowe przekraczają 20 mln euro, albo których przychody netto przekraczają 40 mln euro.

Natomiast nowy wymóg dotyczący informacji o polityce różnorodności dotyczyć będzie wyłącznie dużych spółek giełdowych, które przekroczą dwa z trzech kryteriów: sumę bilansową (powyżej 20 mln euro), obroty (powyżej 40 mln euro) lub liczbę pracowników (powyżej 250). Informacje dotyczące polityki różnorodności składu organów spółek będą umieszczane w oświadczeniach o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które są elementem sprawozdania z działalności. Chodzi np. o wiek, płeć, pochodzenie geograficzne, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, cele polityki różnorodności, sposób jej realizacji oraz rezultaty w danym okresie sprawozdawczym. (PAP)