PKP Cargo weszło w spór zbiory ze związkami zawodowymi w listopadzie 2013 r.

"Po raz kolejny wspólnie ze stroną społeczną udowodniliśmy, że możemy dojść do porozumienia w ważnych dla pracowników naszej spółki kwestiach merytorycznych. Wypracowane porozumienie odzwierciedla także zmianę wewnątrz PKP Cargo. Chcemy być spółką elastyczną, szybko reagującą na potrzeby naszych klientów. Kończymy spór i wspólnie realizujemy strategię rozwoju naszej firmy" – powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu PKP Cargo Adam Purwin.

Podpisane porozumienie przewiduje, że wypłata wyższego wynagrodzenia dodatkowego w związku ze Świętem Kolejarza będzie uzależniona od wyników finansowych PKP Cargo. Związkowcy domagali się wypłaty 1000 zł na osobę. W 2014 r. kolejarze otrzymali z tytułu Święta Kolejarza 400 zł.

W sprawie dodatków za zmianę harmonogramu pracy porozumienie przewiduje powołanie zespołów, w skład których wejdą przedstawiciele PKP Cargo i związków zawodowych.

Ustalono także, że będzie wypłacany dodatek alokacyjny dla pracowników, którzy w macierzystym zakładzie PKP Cargo przebywają na urlopie bezpłatnym w celu wykonania pracy w innym zakładzie PKP Cargo przez okres nie krótszy niż miesiąc. Dodatek ten będzie wynosił 500 zł za miesiąc.

Porozumienie zakłada również, wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 2,5 zł za każdą godzinę szkolenia dla maszynistów szkolących stażystów.

W kwietniu 2014 r. w PKP Cargo zakończył się poprzedni spór zbiorowy, który trwał od czerwca 2013 roku. Na mocy zawartego wówczas porozumienia w sierpniu 2014 r. ponad 20 tys. pracowników otrzymało podwyżki oraz premie.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. (PAP)

krm/ jzi/

 

Przed debiutem giełdowym PKP Cargo podpisało ze związkowcami pakt gwarancji pracowniczych, na mocy którego pracownicy otrzymali m.in. 4-letnie i 10-letnie gwarancje zatrudnienia, a także została im wypłacona premia prywatyzacyjna w formie akcji pracowniczych.