O wyborze oferty Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze Słupska, która zajmie się aktywizacją bezrobotnych, czyli doradztwem i pośrednictwem w znalezieniu pracy, poinformowała PAP w poniedziałek Agnieszka Katka z WUP w Gdańsku.

Podała, że oferta Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. Komisja przetargowa przyznała Agencji punkty za cenę wykonania zamówienia, doświadczenie i koncepcję realizacji zamówienia uwzględniającą m.in. koncepcję pracy z osobami bezrobotnymi, pomysł na współpracę z pracodawcami, organizację realizacji usługi.

Agencja zaproponowała cenę jednostkową 11 tys. 343 zł brutto na jednego bezrobotnego oraz cenę całkowitą oferty 11 mln 343 tys. 420 zł brutto. WUP w Gdańsku na ten cel dysponuje kwotą ponad 12 mln zł. Wynagrodzenie agencji uzależnione jest od osiągniętych efektów; za osoby, którym agencja nie znajdzie pracy nie otrzyma wynagrodzenia.

Oferta Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego otrzymała 99,48 punktów, pozostałe trzy od 79,15 do 93,82 punktów.

Programem aktywizacji objętych zostanie na Pomorzu łącznie tysiąc osób długotrwale bezrobotnych, z powiatów: sztumskiego (200 osób), słupskiego (350 osób), chojnickiego (250 osób) i człuchowskiego (200 osób). W tych powiatach stopa bezrobocia wynosi od 17 proc. do 23,3 proc.

Dla porównania stopa bezrobocia dla całego województwa wynosi 11,3 procent (dane na koniec grudnia 2014 r.). Osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez ponad 12 miesięcy) stanowią 51,4 proc. ogółu bezrobotnych w województwie (52 tys. 382 osoby).

Uczestnikami programu będą bezrobotni sklasyfikowani w tak zwanym profilu II, czyli osoby które posiadają motywację do podjęcia pracy, ale często brak im odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, oczekiwanych przez pracodawców oraz w profilu III, czyli osoby, które od lat nie podejmują pracy i nie zależy im na jej znalezieniu, ich kwalifikacje są albo zbyt niskie, albo nie mają ich w ogóle.

Uczestników programu wytypują Powiatowe Urzędy Pracy. Planuje się, że projekt będzie realizowany od dnia podpisania umowy do listopada 2016 roku. Wyłoniona Agencja ma diagnozować potrzeby bezrobotnego, udzielać poradnictwa zawodowego, ustalać wobec niego indywidualny plan działania, znajdować jego słabe i mocne strony oraz pośredniczyć w znalezieniu pracy. Każdy uczestnik programu ma mieć indywidualnego opiekuna.

Był to już drugi przetarg ogłoszony przez WUP w Gdańsku w sprawie wyłonienia agencji zatrudnienia, która będzie pomagać znaleźć pracę osobom długotrwale bezrobotnym na Pomorzu. Pierwszy przetarg, który miał się rozstrzygnąć w grudniu 2014 r. został unieważniony, bo wpłynęła jedna oferta, która nie została zabezpieczona wymaganą kwotą wadium.(PAP)