Propozycja KE dotyczy zmiany unijnej dyrektywy dotyczącej czynników rakotwórczych i mutagenów z 2004 r., która nakłada na pracodawców obowiązek oceny ryzyka związanego z narażeniem pracowników na działanie określonych substancji rakotwórczych i przeciwdziałania mu.
Komisja proponuje teraz ustalenie w prawie unijnym dopuszczalnych wartości dla 13 najważniejszych czynników chemicznych, których listę opracowano na podstawie konsultacji z naukowcami, pracodawcami, pracownikami i inspektorami pracy. Wartości te mają określać dopuszczalne stężenie obecnych w powietrzu rakotwórczych substancji chemicznych w miejscu pracy.
W wykazie tym znajduje się na przykład krzemionka krystaliczna w formie pyłu respirabilnego, który może powstawać w trakcie prac górniczych, wydobywczych, drążenia tuneli albo wskutek cięcia, kruszenia i rozdrabniania materiałów zawierających krzem (beton, cegły czy skały). Niektóre firmy ściśle kontrolują stężenie tej substancji w powietrzu w miejscu pracy, jednak - jak wskazuje KE - pozostaje ona główną przyczyną chorób płuc, takich jak krzemica i rak płuc. Komisja szacuje, że na szkodliwe działanie tego pyłu narażonych jest w UE 5,3 mln pracowników. Proponowana dopuszczalna wartość dla tej substancji to 0,1 mg na metr sześcienny.
Pozostałe substancje, których dotyczy projekt KE, to: 1,2-Epoksypropan, 1,3-Butadien, 2-Nitropropan, akryloamid, bromoetylen, związki chromu (IV), tlenek etylenu, pył drewna twardego, hydrazyna, o-Toluidyna, ogniotrwałe włókna ceramiczne (RCF) i monomer chlorku winylu (VCM).
Komisja zapowiedziała też analizy dotyczące innych rakotwórczych czynników chemicznych i przedstawienie kolejnych propozycji przepisów do końca 2016 r.
KE uważa, że wprowadzenie dopuszczalnych wartości dla tych substancji przyczyni się do zmniejszenia liczby przypadków nowotworowych chorób zawodowych.
"Choroby nowotworowe mają ogromy wpływ na pracowników, ich rodziny, przemysł i społeczeństwo. Przyjęcie proponowanych przepisów pozwoli nam ocalić życie 100 tys. osób w ciągu najbliższych 50 lat. Ochrona pracowników leży u podstaw zaangażowania Komisji na rzecz silnego europejskiego modelu społecznego" - oświadczyła unijna komisarz ds. zatrudnienia Marianne Thyssen. (PAP)

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.