W głosowaniu 21 osób opowiedziało się za kandydaturą Hickiewicz, nikt nie był przeciw, dwóch członków Rady wstrzymało się od głosu. Posiedzenie Rady było otwarte dla mediów; natomiast samo głosowania było tajne: nie wiadomo, jak głosowali poszczególni członkowie Rady.
Anna Tomczyk objęła stanowisko Głównego Inspektora Pracy w maju 2011 r. W maju tego roku wniosek o jej odwołanie zgłosiła marszałek Sejmu; Tomczyk złożyła rezygnację motywowaną względami osobistymi.
Iwona Hickiewicz od czerwca 2007 r. pełni funkcję zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Wcześniej była m.in. wicedyrektorem i dyrektorem Departamentu Prawnego w GIP (w latach 1997-2007). Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Głównego Inspektora Pracy powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy. Rada Ochrony Pracy, powoływana na czteroletnią kadencję przez marszałka Sejmu, nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy, opiniuje też projekty aktów prawnych dotyczących ochrony pracy. W skład Rady wchodzi dziewięciu posłów i dwóch senatorów, a także przedstawiciele premiera, związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządu gospodarczego. (PAP)