Projekty współfinansowane ze śląskiego RPO na lata 2007-2013 powinny zostać zakończone do czerwca 2015 r., a rozliczone – w trzecim kwartale 2015 r. We wtorek urząd marszałkowski woj. śląskiego przedstawił najnowszy raport z realizacji tego RPO – z danymi obejmującymi pierwsze trzy kwartały 2014 r.

Z raportu wynika m.in., że w ramach dotychczasowego śląskiego RPO wybrano do dofinansowania 4970 projektów, w których zatwierdzone dofinansowanie sięga 7,26 mld zł (99,3 proc. wszystkich środków RPO). Oznacza to, że na podpisanie czekało 37 umów, jako że już wcześniej podpisano 4933 umowy, w których łączna wartość dofinansowania wyniosła 7,2 mld zł (98,5 proc. wszystkich środków RPO).

Z tych środków do końca września br. wypłacono prawie 5,6 mld zł, czyli blisko 78 proc. zakontraktowanej kwoty, a jednocześnie ponad 76 proc. wszystkich środków programu. Zatwierdzono 4096 wniosków o płatność końcową, co oznacza zakończenie ponad 83 proc. projektów, które uzyskały wsparcie ze środków RPO.

Po pierwszym kwartale br. urząd marszałkowski informował, że w ramach „starego” RPO podpisano do tego czasu 4,7 tys. umów o dofinansowanie, przewidujących łączną wartość dofinansowania 6,9 mld zł. Do końca I kw. br. wypłacono ponad 5 mld zł - 73 proc. zakontraktowanej kwoty.

Z całej puli dotychczasowego RPO największe środki – po ok. 1,4 mld zł – trafiły na inwestycje na drogach regionalnych i lokalnych oraz na szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości.

Tylko niespełna 10 proc. środków RPO wykorzystano w projektach realizowanych na terenie całego regionu. Pozostałe fundusze trafiały na przedsięwzięcia prowadzone w czterech subregionach woj. śląskiego.

Dotacje, które zaakceptowano dla projektów z subregionu centralnego (obejmującego m.in. aglomerację katowicką) sięgnęły łącznie 3,78 mld zł, z subregionu południowego - 1,14 mld zł, z zachodniego - 0,85 mld zł i z północnego – 0,74 mld zł. Łącznie dotacje dla projektów prowadzonych w subregionach wyniosły 6,51 mld zł, czyli 89 proc. środków dotychczasowego śląskiego RPO.

Wartość dofinansowania per capita okazała się najwyższa w subregionie południowym (1712 zł na mieszkańca), a potem kolejno - w północnym (1401 zł), w centralnym (1348 zł) i zachodnim (1324 zł). Średnio na mieszkańca regionu wsparcie programu sięgnęło 1566 zł.

Przedstawiciele samorządu woj. śląskiego w ostatnim czasie informowali, że niezależnie od kontraktowanych stopniowo środków RPO, w programie pojawiały się środki zaoszczędzone w toku realizacji wcześniejszych projektów, albo zwalniane z innych unijnych przedsięwzięć. Tak było np. w przypadku budowy jednego z odcinków Drogowej Trasy Średnicowej - w śródmieściu Gliwic.

Po tym, jak okazało się, że w finansowaniu tego przedsięwzięcia powstała luka, której nie było w stanie pokryć województwo, cały projekt „przeniesiono” z RPO do ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Po uzupełnieniu częścią zwolnionych środków finansowania pozostałych powstających odcinków Trasy w Zabrzu i Gliwicach - w regionalnym programie pozostała kwota blisko 200 mln zł. Wraz z dodatkowymi oszczędnościami, powstałymi przy realizacji innych wojewódzkich projektów transportowych, pozwoliła ona na dofinansowanie kolejnych inwestycji - z list rezerwowych.

W ciągu 2014 r. samorządowcy przeglądali te projekty i z reguły przyznawali dofinansowanie tym, które już się zakończyły oraz tym, które były w toku lub przygotowaniu, ale mogą jeszcze zakończyć się do czerwca 2015 r. Łącznie wybrano ok. 25 takich projektów drogowych, a także kolejne projekty - dotyczące turystyki oraz rewitalizacji.

Pula środków (tzw. alokacja) śląskiego RPO na lata 2007-2013 to 1,747 mld euro, co na 30 września br. daje 7,31 mld zł.(PAP)