Nowela z 5 sierpnia do ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza ważne zmiany dla samorządowych zarządców dróg. Najważniejszą jest wprowadzenie przepisów ograniczających obowiązek budowy kanałów technologicznych. Obowiązek lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogowym nie będzie dotyczył:

  1. przebudowy drogi, jeżeli w istniejących granicach pasa drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie kanału technologicznego,
  2. budowy lub przebudowy drogi, jeżeli w pasie drogowym została już zlokalizowana kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny,
  3. budowy lub przebudowy drogi, jeżeli roboty obejmują obiekty np. przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, zatoki przystankowe,
  4. budowy lub przebudowy drogi o długości do 1000 metrów – pod określonymi warunkami,
  5. budowy lub przebudowy istniejącego drogowego obiektu inżynierskiego, w którym usytuowanie kanału nie jest możliwe ze względu na rodzaj lub bezpieczeństwo konstrukcji.

Szczegółowe uregulowania w tym zakresie określa dodawany do ustawy o drogach publicznych art. 39 ust. 6ba.

Przeczytaj także: Ustawa podpisana - zarządca drogi będzie musiał co 5 lat ocenić, czy droga jest bezpieczna>>

 

 

Ograniczenia dotyczą wszystkich kategorii dróg

Dodatkowo, zarządca drogi będzie mógł wystąpić do ministra właściwego ds. informatyzacji, obecnie Ministra Cyfryzacji, który w drodze decyzji zwolni zarządcę z obowiązku lokalizacji kanału m. in. w przypadku gdy w pobliżu pasa drogowego istnieje już kanalizacja kablowa, linia światłowodowa, oraz gdy budowa kanału jest nieracjonalna lub niemożliwa (dodany art. 39 ust. 6c).

Ograniczenia budowy kanałów dotyczyć będą wszystkich kategorii dróg publicznych. Zatem realizacja samorządowych inwestycji drogowych powinna zostać usprawniona, a ich koszty zoptymalizowane. Konsekwencją wprowadzanych przepisów będzie również ograniczenie liczby wniosków składanych do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, bowiem – jak wskazano powyżej – katalog zwolnień wynika wprost z przepisów ustawy.

 

Obowiązek który ma pomóc dostarczycielom mediów

Obowiązek budowy kanałów technologicznych przy budowie dróg publicznych funkcjonuje od 2010 roku. Kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej lub linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych. Mogą one służyć zarówno do lokalizowania w nich kabli światłowodowych, będącej własnością przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie dostępu do Internetu, jak również kabli linii elektroenergetycznych, stając się alternatywą dla budowania napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Zgodnie z nowelizacją (z 30 sierpnia 2019 r.) ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw rozciągnięto obowiązek lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym w sytuacji budowy dróg publicznych także na inne kategorie dróg niż drogi krajowe oraz w sytuacji przebudowy pozostałych dróg publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi została już zlokalizowana kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny. Obowiązek ten dotyczy dróg publicznych wszystkich kategorii, niezależnie od tego kto jest ich zarządcą.

Obowiązująca od 9 września 2022 r. nowelizacja łagodzi te wymagania.