Projekt nowelizacji Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich opracował Senat. Jak wskazywał podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka senator Piotr Zientarski (PO), od czasu wejścia w życie przepisów dotyczących nieletnich minęło już ponad 25 lat. Dlatego, jak dodał, zmiany społeczne oraz zgromadzone przez ten czas doświadczenia m.in. sądów rodzinnych i kuratorów wymusiły przygotowanie projektu.


Zgodnie z przygotowanymi w Senacie propozycjami w sposób szczegółowy w ustawie ma zostać określony spis czynności, do których jest uprawniony i zobowiązany kurator wykonujący nadzór nad nieletnim. Chodzi m.in. o kwestie kontrolowania zachowania nieletniego, odwiedzania osób, których dotyczy postępowanie, w ich domach oraz przeprowadzania wywiadów środowiskowych.


Ponadto, według planowanych zapisów, jeśli zachowanie nieletniego wskazywałoby, że jest on pod wpływem alkoholu, kurator mógłby go zobowiązać do poddania się badaniu alkomatem. Coraz powszechniejsze spożywanie alkoholu lub używanie środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia przez młodzież zawsze powinno spotkać się z natychmiastową, stanowczą reakcją odpowiednich organów - głosi uzasadnienie projektu nowelizacji.


Prezes Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz zapowiedział poparcie dla proponowanej nowelizacji. Wreszcie w tych regulacjach zawarta jest konstrukcja, którą środowisko kuratorskie od wielu lat podkreślało, czyli określenie zakresu, celu i sposobu nadzoru - zaznaczył.


Kolejne z przepisów zawartych w projekcie mają stanowić podstawę prawną do umieszczania nieletnich w hostelach i określić niezbędne wymogi w takich przypadkach. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że instytucja hostelu staje się ważnym ogniwem w procesie usamodzielniania się nieletnich; dotyczy to przypadków osób nieposiadających możliwości powrotu do środowiska rodzinnego ze względu na generowanie przez to środowisko czynników patologicznych - zaznaczono w uzasadnieniu. Możliwość prowadzenia hosteli będą miały także organizacje społeczne.


Inne z proponowanych przepisów dotyczą m.in. zlecania przez sąd rodzinny biegłym wydawania opinii w sprawach nieletnich oraz kwestii umieszczania nieletnich w policyjnej izbie dziecka na przykład w trakcie samowolnego pobytu poza zakładem poprawczym lub na czas uzasadnionej przerwy w konwoju.


Ponieważ proponowane przez Senat rozwiązania należy dopasować m.in. do niedawno uchwalonej ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz do ustawy o finansach publicznych posłowie zdecydowali o przekazaniu projektu do dalszych prac w podkomisji.


Resort sprawiedliwości popiera ten projekt i jego ideę, ale zgadzamy się z opinią sejmowego biura legislacyjnego, że trzeba go doprecyzować i na przykład zdefiniować pojęcie hostelu, a także dopracować inne zapisy - powiedział w piątek PAP wiceminister sprawiedliwości Grzegorz Wałejko.