„Walka z samowolami budowlanymi, dotyczącymi nielegalnych nośników reklamowych, to nie tylko walka o respektowanie obowiązującego prawa, ale to również walka o ład przestrzenny i architektoniczny” – zaznaczył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Paweł Łukaszewski.

Jak tłumaczył, większość z nośników reklamowych, ze względu na swoją formę, podlega przepisom ustawy o prawie budowlanym, czyli ich montaż lub budowa wymaga pozwolenia prezydenta miasta. Z kolei w przypadku umieszczania nośników reklamowych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, lub znajdujących na obszarze objętym ochroną konserwatorską - wymagana jest także zgoda konserwatora.

„W 2017 roku inspektorzy nadzoru budowlanego dla Miasta Poznania prowadzili 72 postępowania, w ramach których sprawdzono legalność 112 nośników reklam. W toku tych działań, doprowadzono do rozbiórki 34 nośników reklamowych. Spośród nich 16 to nośniki wolnostojące, a 18 stanowiły urządzenia i tablice umieszczone na różnego rodzaju obiektach budowlanych” – wskazał Łukaszewski.

Dodał, że spośród 112 skontrolowanych nośników, jedynie 6 okazało się nośnikami legalnymi. 4 natomiast, w toku postępowania administracyjnego zostały zalegalizowane. Łukaszewski zaznaczył, że obecnie prowadzonych jest jeszcze 38 postępowań. Poza wyegzekwowanymi 34 rozbiórkami nielegalnych nośników, w ub. roku wydano 14 decyzji nakazujących rozbiórkę reklamowych samowoli, od których inwestorzy wnieśli odwołania.

„W przypadku uchylania się inwestora od likwidacji samowoli budowlanej, wszczynane są postępowania egzekucyjne. Z doświadczeń PINB wynika, że nałożenie grzywny w celu przymuszenia inwestora do usunięcia reklamowej samowoli - kończy się natychmiastowym wykonaniem określonego w decyzji obowiązku” – wskazał Hubert Bugajny z biura prasowego poznańskiego magistratu.

Przypomniał też, że „najprawdopodobniej w tym roku zacznie w Poznaniu obowiązywać uchwała krajobrazowa, regulująca m.in. zasady i warunki sytuowania reklam”. Ma to być kolejne narzędzie w walce z „samowolą reklamową” na terenie Poznania. (PAP)