Do rozdysponowania w pierwszym konkursie - dotyczącym szkolnictwa zawodowego - jest 15 mln zł. W drugim, dotyczącym edukacji przedszkolnej - siedem mln zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

„To fundusz, który pod względem oprzyrządowania prawnego, koniecznego do ogłoszenia konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, udało nam się przygotować jako pierwszy. W innych konkursach, brakuje jeszcze rozporządzeń z poziomu centralnego, dlatego tak ułożył się harmonogram” – powiedział w poniedziałek dziennikarzom marszałek województwa świętokrzyskiego, Adama Jarubas.

Aplikacje można składać do 30 września. Jak poinformowała PAP dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Aleksandra Marcinkowska, w porównaniu z poprzednim okresem unijnego programowania, zmieniły się zasady naboru wniosków. M.in. inaczej wygląda formularz elektronicznego sytemu naboru. Wysłany przez internet wniosek trzeba też wydrukować i złożyć w urzędzie, w formie papierowej.

W zakresie szkolnictwa zawodowego będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. staże i praktyki uczniowskie oraz współpracę szkół zawodowych z przedsiębiorcami – by kształcić w dziedzinach najbardziej pożądanych na lokalnym rynku pracy. Można starać się także o wsparcie zakupu nowoczesnego sprzętu i urządzeń dydaktycznych oraz stworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Jak wynika z regulaminu konkursu, maksymalne dofinansowanie projektu środkami unijnymi może wynieść 95 proc. jego kosztów. Wnioski mogą składać m. in. szkoły i instytucje zajmujące się szkolnictwem zawodowym oraz ich organy prowadzące (np. samorządy), przedsiębiorcy, uczelnie.

Z kolei projekty związane z edukacją przedszkolną mogą dotyczyć tworzenia nowych przedszkoli, zwiększenie liczby miejsc w już istniejących placówkach, wydłużenia czasu ich pracy oraz organizacji dodatkowych zajęć, wspierających m. in. dzieci z niepełnosprawnościami.

Maksymalne dofinansowanie może tu wynieść 85 proc. wartości projektu. O wsparcie mogą się starać m. in. przedszkola, samorządy, stowarzyszenia.

Zgłoszenia do kolejnego konkursu mają ruszyć 21 września. Chodzi o przedsięwzięcia związane ze zwiększeniem dostępu do opieki nad dziećmi do lat trzech. Na ten cel zarezerwowano cztery mln zł. Projekty mogą dotyczyć m.in. tworzenia nowych i rozszerzania oferty już istniejących żłobków i klubów dziecięcych, a także rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna i nianie.

Pierwsze konkursy na dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - tzw. projekty twarde – zaplanowano na czwarty kwartał roku. Chodzi o nabór projektów z cieszących się dużym zainteresowaniem osi priorytetowych „Innowacje i nauka”, „Konkurencyjna gospodarka” oraz „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”. Obejmują one m.in. działania związane z projektami badawczo-rozwojowymi, z tworzeniem terenów inwestycyjnych oraz ratowaniem zabytków.

W ramach RPO na lata 2014-2020, woj. świętokrzyskie ma wykorzystać ok. 1,4 mld euro środków unijnych, z czego ponad 980 mln euro ma pochodzić z EFRR, a ponad 380 mln euro – z EFS. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła program 12 lutego. (PAP)

ban/ par/