Uchwalenie wojewódzkich planów gospodarki odpadami, uwzględniających plany inwestycyjne, jest kluczowe dla realizacji przedsięwzięć związanych z odpadami. Umożliwia współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zarząd woj. śląskiego przyjął swój wojewódzki plan 23 grudnia ub. roku – jako ostatni z regionalnych samorządów. Przedstawiciele MŚ przestrzegali wówczas w mediach, że zwłoka po stronie woj. śląskiego może zablokować 4 mld zł funduszy unijnych dla całego kraju na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami.

Członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik odpowiadał po przyjęciu dokumentu, że plan w tym regionie wymagał od samorządu "bardzo wytężonej pracy". Wynikało to ze stopnia złożoności regionu, m.in. największej w kraju konurbacji miejskiej, potrzeby starannego przekonsultowania projektu, ale też kilkumiesięcznego opóźnienia w przyjęciu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO), który wyznacza ramy dla planów wojewódzkich.

MŚ w ciągu miesiąca przesłało uwagi do złożonego dokumentu. Jak przekazał w piątek PAP dyrektor wydziału ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego Łukasz Tekeli, prócz kwestii redakcyjnych, interpunkcyjnych czy porządkowych, były one związane m.in. z infrastrukturą do termicznego przekształcania odpadów czy zakładaną rozbudową składowisk.

W tej pierwszej kwestii urząd marszałkowski zgodnie z uwagami MŚ uwzględnił w dokumencie cementownię Cemex w Rudnikach, gdzie w wysokiej temperaturze może następować współspalanie części odpadów. Plan w tym kontekście musi uwzględniać moc cementowni; wobec określonego przez KPGO limitu konieczna była weryfikacja mocy niektórych planowanych zakładów termicznego przetwarzania odpadów.

Druga kwestia wymagała dostosowania planów rozbudowy niektórych składowisk do unijnych wytycznych (zakładających raczej ich zamykanie). Chodziło o odpowiednie udokumentowanie planów rozbudowy wykazaniem potrzeby składowania niektórych odpadów w konkretnych częściach regionu, a jednocześnie m.in. uwzględnienie praw nabytych – niektóre te instalacje mają już np. pozwolenia na budowę czy są w budowie.

Pytany o dalszą procedurę związaną z planem, Tekeli wyraził nadzieję, że zostanie ona zamknięta w najbliższych tygodniach tak, aby plan – uzgodniony przez MŚ jego części inwestycyjnej i zaopiniowany w całości – mógł zostać przyjęty przez Sejmik Woj. Śląskiego. „Mamy nadzieję, że to uzasadnienie, które uzupełniliśmy, będzie już dla ministerstwa satysfakcjonujące; jeżeli nie, będziemy jak najszybciej ten dokument poprawiać” - zapewnił samorządowiec.

W kontekście wcześniejszych informacji o opóźnieniach woj. śląskiego, Tekeli zaznaczył m.in., że jeszcze pewien czas temu na etapie uzgadniania i opiniowania planów było siedem województw.

Wojewódzki plan dla samorządu woj. śląskiego przygotował Instytut Ekologii Terenów Przemysłowych. Według wcześniejszych informacji urzędu marszałkowskiego dokument stawia m.in. na selektywną zbiórkę u źródła – wobec unijnego wyzwania dotyczącego przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 65 proc. (w tym 75 proc. dla odpadów opakowaniowych) do osiągnięcia do 2030 r.

W tym kontekście województwo chce, aby gminy rozwijały punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK); w planie inwestycyjnym znalazło się ich prawie 50. Jedna z ważniejszych części planu dotyczy też instalacji do termicznego przekształcania odpadów (obecnie w regionie nie działa ani jeden duży taki zakład).

Zgodnie z wytycznymi europejskimi oraz KPGO wojewódzki plan nie przewiduje żadnej nowej instalacji do zmieszanych odpadów komunalnych, zakłada natomiast budowę siedmiu instalacji dla tzw. frakcji kalorycznej (pow. 6 MJ/kg) uzyskiwanej w tzw. procesach MBP (mechaniczno-biologicznego przetwarzania).

Plan dla woj. śląskiego przewiduje ich uruchomienie w: Częstochowie (przy tamtejszym zakładzie MBP), w Jastrzębiu-Zdroju, a także w obrębie konurbacji katowickiej: w Gliwicach, Zabrzu (np. koncern Fortum planuje współspalać w swojej instalacji produkującej ciepło i energię odpady z innymi paliwami), Katowicach oraz dwóch w Rudzie Śląskiej.

Ze względu na złożoność planu dla woj. śląskiego, w pracach nad nim odbyło się szereg konsultacji, także spotkań z inwestorami. Poza kwestią nowych spalarni, są oni zainteresowani m.in. nowymi zakładami MBP (obecnie w regionie 17 takich zakładów przetwarza ok. 1 mln ton odpadów rocznie; inwestorzy zgłosili chęć budowy instalacji łącznie na kolejne 1,5 mln ton). (PAP)

mtb/ son/