W projekcie przyszłorocznego budżetu GZM przy pozycji wydatków „plany zagospodarowania przestrzennego” umieszczono kwotę 1,6 mln zł.

Będzie to kolejny kluczowy dokument planistyczny, w którego przygotowanie zaangażuje się metropolia. Jej przedstawiciele uczestniczą bowiem w trwających pracach nad studium transportowym dla jej terytorium, którego przygotowania zainicjował jeszcze przed utworzeniem metropolii Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego. Docelowo finansowanie studium ma zapewnić właśnie GZM.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Pod kątem transportu publicznego rozpoczęły się już prace m.in. nad wspólną taryfą komunikacji miejskiej (ma wejść w życie od początku 2018 r.), a także analizy możliwości uruchomienia w perspektywie ok. dwóch lat tzw. kolei metropolitalnej – według aktualnej koncepcji w oparciu o zakupy przez GZM własnego taboru kolejowego.

Tematyka zbiorowego transportu publicznego ma – według wtorkowej zapowiedzi przedstawicieli GZM – zdominować drugą sesję zgromadzenia GZM, która odbędzie się w środę w podziemiach katowickiej siedziby Muzeum Śląskiego.

Pytany we wtorek o plany związane z ustawowymi zadaniami metropolii w zakresie zagospodarowania przestrzennego Karolczak powiedział PAP, że w przyszłym roku GZM „zabierze się” za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

„Będziemy robić studium uwarunkowań przestrzennych. Jest już wpisane do budżetu finansowanie tego dokumentu; myślę, że rok czasu powinien nam wystarczyć na jego przygotowanie” - ocenił przewodniczący zarządu GZM.

Przygotowanie studium przewidziano m.in. w statucie GZM. Przytaczając ustawowe zadania metropolii, statut wyszczególnia m.in., że ich część związana z kształtowaniem ładu przestrzennego ma być wykonywana m.in. poprzez opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (studium metropolitalnego).

Zgodnie z art. 12 ustawy z 9 marca br. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, wykonuje on zadania w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego; rozwoju społecznego i gospodarczego na swoim obszarze; planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej; metropolitalnych przewozów pasażerskich; współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na swoim obszarze oraz promocji związku metropolitalnego i jego obszaru.

Związek metropolitalny może też realizować zadania publiczne należące do zakresu działania gminy, powiatu lub samorządu województwa lub koordynować realizację tych zadań - na podstawie porozumienia zawartego z jednostką samorządu lub związkiem takich jednostek. Może podobnie realizować zadania publiczne należące do zakresu działania administracji rządowej - na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Dorota Kazimierczak

mtb/ pad/