Za specustawą opowiedziało się 62 senatorów, 1 był przeciw, 22 wstrzymało się od głosu.

Obowiązująca zasada jawności w Prawie zamówień publicznych pozwala na zapoznanie się z informacjami i dokumentacją przetargową uczestnikom postępowania i innym osobom. Jednak - jak uzasadniał MON zapisy specustawy - "ze względu na rangę i charakter spotkania, jakim jest szczyt NATO, ujawnienie informacji związanych z jego organizacją mogłoby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i państw biorących w nim udział.

Dlatego do przygotowania tego przedsięwzięcia nie będą stosowane przepisy o zamówieniach publicznych". Zgodnie ze specustawą, udzielając zamówień związanych z organizacją szczytu, zamawiający będzie musiał przestrzegać czterech zasad.

Po pierwsze, ma zamieszczać ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Po drugie, zamawiający "prowadzi postępowanie w sposób przejrzysty i zapewnia równe traktowanie wykonawców, uwzględniając okoliczności mogące mieć wpływ na udzielenie zamówienia". Po trzecie, nie udostępnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i związanych z zamówieniem, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. Po czwarte, zamawiający "zamieszcza niezwłocznie" na swojej stronie BIP informację o udzieleniu zamówienia. Ma przy tym podać nazwę albo imię i nazwisko wykonawcy, z którym zawarł umowę, albo informację o nieudzieleniu zamówienia.

Ustawa - która liczy trzy artykuły - ma wejść w życie następnego dnia po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ma obowiązywać do 15 lipca 2016 r.

W budżecie państwa na organizację szczytu NATO zapisano ok. 160 mln zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane przez MON, choć część środków przesunięto do budżetów innych podmiotów - MSWiA (44,7 mln), MSZ (7,8 mln) i wojewody mazowieckiego (6,4 mln).

Warszawski szczyt NATO odbędzie się w dniach 8-9 lipca 2016 r. na Stadionie Narodowym; przywódcy delegacji spotkają się też w Pałacu Prezydenckim w sali, gdzie w 1955 r. podpisano Układ Warszawski. Wybór Polski na miejsce kolejnego szczytu ogłoszono na szczycie w Walii w 2014 r. (PAP)

Polecamy
X Konferencja Zamówień Publicznych: Prawo zamówień publicznych po nowelizacji wdrażającej dyrektywy UE
  • rzetelna i aktualna wiedza