Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która zajmowała się propozycją, zwróciła uwagę, że w ustawie o samorządzie gminnym istnieje już instytucja o podobnym charakterze jak gminna rada seniorów a mianowicie młodzieżowa rada gminy. Zarówno rady seniorów, jak i młodzieżowe rady gminy są podobnie tworzone i mają podobne zadania w związku z czym należało - zdaniem komisji - ujednolicić zapisy ich dotyczące.

W pierwszej poprawce komisja zaproponowała więc, aby z przyjętej przez Sejm ustawy wykreślić zapis "gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny" a zamiast tego, wprowadzić zapis - analogiczny do tego, który określa charakter młodzieżowych rad gmin - mówiący o tym, że rada gminy może utworzyć gminną radę senioralną "mającą charakter konsultacyjny".

Druga poprawka doprecyzowuje zapis mówiący o składzie gminnych rad seniorów. Senatorowie chcą, by gminna rada seniorów składała się z "przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku".

W przyjętej przez Sejm ustawie nie było zapisu o "przedstawicielach podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności".
Trzecia z poprawek doprecyzowuje zapis mówiący o tym, że "rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania”.

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym zakłada, że gmina "sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej".