Obecnie zawieszenie wójta w pełnieniu obowiązków następuje z mocy prawa w sytuacji tymczasowego aresztowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta), odbywanie kary pozbawienia wolności, niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni.

Autorzy projektu zmian w ustawie o samorządzie gminnym proponują, by następowało to również na mocy uchwały rady gminy o zawieszeniu wójta w pełnieniu obowiązków. Zgodnie z projektem uchwałę taką rada gminy przyjmowałaby (większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym), jeżeli uprawomocniło się postanowienie o postawieniu zarzutów wójtowi, wydane przez prokuraturę w sprawie ściganej z oskarżenia publicznego za przestępstwo popełnione umyślnie, zagrożone karą pozbawienia wolności. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków następowałoby na okres trwania postępowania karnego.

Ponadto posłowie PiS chcą także zmiany w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Proponują wprowadzenie zasady, że kandydatem na wójta nie może być osoba, która pełniła już tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje.

Krzysztof Lipiec (PiS) przekonywał podczas środowej sejmowej debaty nad projektem, że wprowadzenie przepisu, iż zawieszenie wójta w pełnieniu obowiązków następuje również na mocy uchwały rady gminy, pomoże rozwiązać kryzysowe sytuacje w samorządach m.in. w kwestii wypłacania wynagrodzenia samorządowcom, którzy zostali aresztowani. Zgodnie z projektem od dnia podjęcia przez radę gminy uchwały o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków wójtowi nie wypłaca się wynagrodzenia ze stosunku pracy; w przypadku prawomocnego umorzenia postępowania karnego, wójtowi ma zostać naliczone wynagrodzenie, począwszy od dnia podjęcia uchwały o jego zawieszeniu.@page_break@

Lipiec stwierdził, że w obecnych przepisach "te kwestie są niedopracowane". "Natomiast ta nasza regulacja całościowo obejmuje kwestie osób zajmujących funkcje organów władzy wykonawczej" - powiedział poseł PiS.

Wyraził nadzieję, że wszystkie kluby poprą projekt noweli, ponieważ - jak mówił - jej uchwalenie jest konieczne. Według autorów projektu proponowane w nim rozwiązanie zwiększy transparentność wykonywania władzy przez wójta.

Odrzucenie projektu chce klub PO. Poseł Platformy Adam Żyliński uzasadniał, że według PO niektóre zapisy projektu naruszają "naczelną zasadę państwa prawa" - zasadę domniemanej niewinności. Ponadto - dodał Żyliński - klub PO nie poprze tego projektu również z tego powodu, że zawiera on zakaz zgłaszania kandydatur na wójta (burmistrza i prezydenta miasta) tych osób, które pełniły już tę funkcję przez dwie kadencje.

Również zdaniem posła PSL Piotra Zgorzelskiego projekt noweli narusza zasadę domniemania niewinności. "Ta propozycja to swoiste stygmatyzowanie obywateli w jego środowisku" - ocenił. Według niego projekt zawiera również wiele błędów merytorycznych. Zgorzelski oświadczył, że klub PSL jednoznacznie będzie przeciw noweli.

Propozycji PiS nie poprze także klub SLD. Zdaniem posła Sojuszu Zbyszka Zaborowskiego projekt nie tylko narusza "podział władzy na poziomie samorządu", ale także zasadę domniemania niewinności.

Z kolei klub Ruchu Palikota opowiedział się za dalszymi pracami nad projektem. Poseł Tomasz Makowski ocenił, że w projekcie PiS skopiowano propozycje programowe Ruchu Palikota dotyczące ograniczenia możliwości sprawowania funkcji w samorządach do dwóch kadencji. Ponadto poseł Ruchu, odnosząc się do zapisów projektu dotyczących podejmowania przez radę gminy uchwały o zawieszeniu wójta w pełnieniu obowiązków, także zwrócił uwagę, że może ona naruszać zasadę domniemania niewinności. Jak mówił, klub Ruchu Palikota nie może dopuścić do tego, że "ustawa narzuci zasady gestapowskie czy esesmańskie, że wójt tymczasowo aresztowany jest już skazany".

Za skierowaniem projektu do dalszym prac w komisji opowiedział się również klub Solidarnej Polski. Poseł Jerzy Rębek (SP) uważa, że przepisy projektu trzeba doprecyzować. Zwrócił m.in. uwagę, że projekt nie rozstrzyga, co dzieje się dalej w sytuacji, kiedy rada gminy nie przyjmie uchwały o zawieszeniu wójta w pełnieniu obowiązków.(PAP)

pż/ mok/ bk/