Prezydencka ustawa o nasiennictwie dzieli opinię publiczną. Jej przeciwnikom nie podoba się to, że w trakcie prac sejmowych do prezydenckiego projektu wprowadzono przepisy umożliwiające obrót nasionami wpisanymi do europejskiego rejestru, w tym GMO. Wprowadzenie tych zapisów uzasadniono groźbą unijnych kar dla Polski za brak takiego unormowania.

Uwzględniono jednak także propozycję rządu, zgodnie z którą Rada Ministrów może wydać rozporządzenie zakazujące uprawy GMO.

Minister rolnictwa Stanisław Kalemba zapowiedział we wtorek, że w rozporządzeniu do ustawy o nasiennictwie Polska zakaże uprawy modyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 i ziemniaków amflora.

Apele do prezydenta o weto do tej ustawy wystosowały: Ruch Palikota, SLD i Solidarna Polska. W ostatnią niedzielę w czasie pikiety przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie apelowali o to przeciwnicy GMO, w tym celebryci.

Senat zajmie się też tzw. ustawą okołobudżetową przyjętą przez Sejm na początku listopada. Przewiduje ona m.in. zamrożenie funduszu wynagrodzeń w 2013 r. (z pewnymi wyjątkami, np. dla służb mundurowych czy pracowników szkół wyższych), zamrożona ma być też tzw. kwota bazowa dla urzędników zajmujących stanowiska kierownicze w administracji publicznej, czy maksymalne wysokości wynagrodzeń pracowników wynagradzanych według tzw. ustawy kominowej. Zamrożone będą także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ustawa zakłada także włączenie do wyrobów opodatkowanych akcyzą suszu tytoniowego oraz obniżenie stawki akcyzy na niektóre wyroby niskoalkoholowe, np. cydr, którego produkcja - zdaniem MF - jest nieopłacalna właśnie z powodu wysokiego podatku. Planowana jest też podwyżka o ok. 5 proc. akcyzy na papierosy, co ma przełożyć się na wzrost cen o ok. 68 gr za paczkę.

W ustawie znajdują się też przepisy mające umożliwić w 2013 r. tworzenie w budżecie państwa rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki budżetowe w wysokości odpowiadającej planowanemu przyrostowi dochodów związanych z dokonanymi zmianami organizacyjnymi. Ponadto ustawa rozszerza zakres danych uzyskiwanych przez resort finansów na temat finansów samorządów, zawiera też przepisy usprawniające proces ich przekazywania.

W ustawie zaproponowano, by do końca 2013 r. obowiązywały ograniczenia związane z odliczaniem VAT przy zakupie samochodów z tzw. kratką i paliwa do nich.

Senatorowie rozpatrzą także tzw. trzecią ustawę deregulacyjną, która zakłada m.in. wprowadzenie dla małych firm możliwości kasowego rozliczania VAT, czyli płacenia podatku dopiero po uzyskaniu płatności za fakturę.

Przygotowana przez resort gospodarki ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ma ograniczyć zatory płatnicze i poprawić płynność finansową polskich przedsiębiorców, ograniczyć ich obowiązki informacyjne i poprawić sprawność działania administracji państwowej w relacjach z przedsiębiorcami.

Zakłada m.in. wprowadzenie tzw. kasowej metody rozliczenia VAT dla małych przedsiębiorców - o rocznych obrotach do 1,2 mln euro. Firmy takie mogłyby odprowadzać VAT nie po wystawieniu faktury, ale dopiero po uzyskaniu za nią zapłaty. Metoda kasowa oznacza zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez tzw. małego podatnika (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Ponadto w porządku obrad Senatu znalazła się nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych przesuwająca zniesienie obowiązku meldunkowego z 2014 r. na 2016 r.; przesunięty został też termin wdrożenia elektronicznych dowodów osobistych.

Według MSW Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji podjął decyzję o przesunięciu wdrożenia elektronicznych dowodów osobistych z uwagi na zmianę w tym obszarze prawa europejskiego, a także w wyniku analizy kosztów wymiany dowodów, które oceniono na 2 mld zł, a które musiałby pokryć budżet państwa. Poza tym elektroniczny dowód osobisty byłby wykorzystywany w niewielkim stopniu, gdyż obecnie jest mało systemów, które by to umożliwiały.

Izba zajmie się też nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dotyczy ona zwrotu nieruchomości byłym właścicielom, których wywłaszczono po wojnie. Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że obowiązująca ustawa ogranicza prawo osób, które kiedyś wywłaszczono. Orzeczenie Trybunału dotyczyło nieruchomości podlegających Skarbowi Państwa, ale Senat zaproponował, aby zwroty dotyczyły także nieruchomości gminnych.

Ponadto senatorowie debatować będą nad ustawą, która daje możliwość umorzenia nieopłaconych składek na ZUS osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Abolicja ma dotyczyć okresu od stycznia 1999 do lutego 2009 r.

Senat dyskutować będzie też nad ustawą wyrażającą zgodę na ratyfikację umowy między Polską a Niemcami w zakresie współpracy w ratownictwie medycznym. Współpraca ta ma polegać na tym, że medycznej pomocy w pasie przygranicznym udzielać będą albo niemieckie, albo polskie zespoły ratunkowe - w zależności od tego, które będą bliżej miejsca zdarzenia.