Za przyjęciem ustawy głosowało 269 posłów, przeciw było 136, żaden z nie wstrzymał się od głosu.

Podstawowym celem noweli jest uproszczenie i przyspieszenie tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych, emitujących wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą przedmiotem oferty publicznej i nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Zgodnie z ustawą Komisja Nadzoru Finansowego nie będzie zatwierdzała statutów takich funduszy i ich zmian, nie będą także pobierane opłaty z tego tytułu. Konieczne będzie natomiast uzyskiwanie zezwolenia Komisji na zmianę statutu funduszu, którego certyfikaty inwestycyjne mają być przedmiotem oferty publicznej, mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. (PAP)