"Projektowana nowelizacja ustawy wprowadza przepisy, na podstawie których możliwe będzie przekształcenie oddziału instytucji kredytowej (działającego na terenie Polski) w bank krajowy w formie spółki akcyjnej" - napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

CIR podkreśla, że skutkiem zaproponowanych rozwiązań będzie zarówno utworzenie nowego banku krajowego i jednoczesne zamknięcie oddziału instytucji kredytowej. Nowy bank przejmie prawa i obowiązki oddziału; nadzór nad tym bankiem obejmie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), a Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) będzie nadzorował zgromadzone depozyty.

W komunikacie podkreślono, że w projekcie nowelizacji ustawy zostaną dokładnie określone warunki i zasady tworzenia banku krajowego przez oddział instytucji kredytowej.

"Przekształcenie oddziału w bank krajowy o charakterze spółki akcyjnej będzie polegać na wniesieniu tytułem wkładu niepieniężnego wszystkich składników majątkowych oddziału przeznaczonych do prowadzenia działalności, o ile stanowią one przedsiębiorstwo (bankowe) lub jego zorganizowaną część" - napisano. CIR wyjaśnia, że chodzi o majątek trwały i środki finansowe oraz wynikające z działalności należności i zobowiązania, w tym depozyty.

Zgodnie z projektem, założyciel nowego banku do wniosku o wydanie zezwolenia będzie musiał złożyć dodatkowe dokumenty, np. rzetelnie ustalające wartość składników majątkowych wnoszonych aportem w poczet kapitału założycielskiego banku czy poświadczenie instytucji kredytowej o zamiarze zaprzestania działalności po faktycznym przekształceniu oddziału w bank.

"Podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji zezwalającej na utworzenie banku musi być poprzedzone kontrolą nadzorczą w oddziale. Jej celem będzie sprawdzenie rzeczywistej i aktualnej kondycji finansowej oddziału oraz stopnia przygotowania do prowadzenia działalności operacyjnej" - informuje CIR. Zezwolenie KNF na utworzenie banku będzie ważne tylko rok.

W komunikacie podkreślono, że na nowo utworzony bank przejdą zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane dotąd instytucji kredytowej. Natomiast pieniądze przekazane przez instytucję kredytową na prowadzenie działalności oddziału nie będą zobowiązaniami banku.

CIR zaznacza, że przygotowane przepisy mają szczególne znaczenie w przypadku oddziałów instytucji kredytowych, które posiadają m.in. znaczący udział w polskim rynku czy dysponują infrastrukturą umożliwiającą podjęcie samodzielnej działalności bankowej.

"Przekształcenie oddziału w bank krajowy oznacza zwiększenie jego roli i skali działalności nie tylko poprzez większy potencjał zaufania lokalnego rynku klientów, ale również poprzez stworzenie szans na rozwój poprzez dokapitalizowanie banku przez partnera strategicznego" - ocenia CIR. (PAP)