"W związku z powyższym, uwzględniając te fakty, chcę oświadczyć, że jesteśmy jako klub za przyjęciem sprawozdania, udzieleniem rządowi Rzeczypospolitej absolutorium" - oświadczył.

Łopata podkreślał, że 2014 rok był dobry mimo "rozchwianej (...) sytuacji politycznej, gospodarczej, w otaczającym nas świecie". "Wspomnę tu sytuację na Ukrainie i rosyjskie embargo chociażby" - dodał.

Według polityka PSL 25 lat budowania nowej rzeczywistości gospodarczej to wielki sukces Polski; przekonywał, że nie należy tego deprecjonować. "Wystawieni na próbę przez embargo, daliśmy sobie świetnie radę. O tym pamiętajmy, to też nasze polskie doświadczenie" - zaznaczył.

"W 2014 roku PKB zwiększył się realnie o 3,4 proc. rok do roku, podczas gdy zarówno prognoza ministra finansów, jak i Narodowego Banku Polskiego przewidywała wzrost znacznie niższy" - mówił Łopata. Wskazywał także, że dochody budżetu państwa w 2014 roku były o 2,1 proc. wyższe od planu zakładanego w ustawie budżetowej na 2014 rok, przy czym - jak dodał - wyraźnie wyższe od prognozowanych były wpływy z VAT.

Wskazywał też m.in., że państwowy dług publiczny na koniec 2014 roku kształtował się na nieco wyższym poziomie niż przewidywała strategia, "a wynikało to z osłabienia kursu złotego oraz wzrostu stanu środków na rachunku bieżącym". "Jednak w porównaniu do 2013 państwowy dług publiczny wyraźnie się obniżył" - zauważył.

Łopata przypomniał też m.in., że w czerwcu Rada UE zamknęła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski.

Również sejmowa komisja finansów rekomenduje Sejmowi przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu oraz udzielenie rządowi absolutorium za ten okres. Także Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej za rok 2014, mimo wątpliwości.

Rząd podjął uchwałę ws. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2014 r. pod koniec maja. Zgodnie ze sprawozdaniem dochody wyniosły 283,5 mld zł, wydatki - 312,5 mld zł, a deficyt – 29,0 mld zł. Najwięcej budżet dostał z VAT-u, następnie z akcyzy, podatku PIT, i - prawie dwa razy mniej niż z PIT - z CIT.

PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc.

Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę 47,5 mld zł. Ostatecznie wyniósł on 28,9 mld zł, czyli był niższy o 18,5 mld zł od zaplanowanego (tj. o 39 proc.). (PAP)

sdd/ son/