Jak poinformowała na swych stronach prezydencka kancelaria, ratyfikacja konwencji wpłynie na podniesienie atrakcyjności oferty szkół morskich w Polsce. Możliwość uzyskania kwalifikacji rybackich o zasięgu międzynarodowym, z wykorzystaniem nowoczesnych programów szkoleniowych, wywrze jej zdaniem pozytywny efekt zarówno na funkcjonowanie tych szkół, jak i na poprawę bezpieczeństwa i konkurencyjności polskich rybaków na międzynarodowym rynku pracy.

"Biorąc pod uwagę fakt, iż około 3 tys. osób posiada świadectwa lub dyplomy w rybołówstwie morskim, wydane przez polską administrację morską, ratyfikacja konwencji (...), a co za tym idzie – realizacja programów szkoleń z nią zgodnych oraz uzyskiwanie dyplomów morskich uprawniających do pełnienia odpowiednich funkcji na statkach rybackich o długości powyżej 24 m – umożliwi polskim rybakom pracę u armatorów polskich i zagranicznych" - tłumaczyło biuro prezydenta RP.

Wynikające z konwencji przepisy dotyczące szkoleń i wydawania świadectw dotyczą szyprów, oficerów, oficerów mechaników oraz radiooperatorów. Dokument określa minimalne wymagania, których państwa zobowiązują się przestrzegać. Zgodnie z nimi członkowie załóg muszą mieć podstawową wiedzę w określonych dziedzinach oraz odbywać praktykę na statku rybackim w określonym minimalnym wymiarze czasu.

M.in. zgodnie z wymaganiami konwencji poprzednio obowiązujące programy szkoleń szypra 1 i 2 klasy rybołówstwa morskiego zastąpiono ramowymi programami szkoleń oraz wprowadzono nowy program dla szypra statku rybackiego o długości powyżej 24 m, uprawiającego żeglugę na wodach nieograniczonych.

Kancelaria podkreśliła, że konwencje i standardy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), dotyczące bezpieczeństwa żeglugi, w tym szkolenia załóg statków morskich i ochrony środowiska morskiego mają dla Polski szczególne znaczenie. Przypomniała przy tym, że postanowienia konwencji weszły już do polskiego prawa, więc jej ratyfikacja nie pociąga za sobą zmian w obowiązujących ustawach.

Sejm przyjął ustawę na początku marca tego roku.

Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich (STCW-F), sporządzona w Londynie 7 lipca 1995 r., weszła w życie 29 września 2012 roku. To pierwszy wiążący dokument międzynarodowy, ustanawiający na poziomie globalnym jednolite standardy wyszkolenia oraz certyfikacji załóg statków rybackich o długości powyżej 24 metrów oraz o mocy napędu głównego co najmniej 250 kW. Uchwalono ją w celu zagwarantowania możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żeglugi, a w szczególności bezpieczeństwa statków rybackich oraz pracujących na nich rybaków.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) jest wyspecjalizowaną jednostką ONZ. Członkami IMO jest obecnie 170 państw. IMO zajmuje się tworzeniem mechanizmów współpracy państw w zakresie standardów i metod postępowania w sprawach bezpieczeństwa i efektywności żeglugi morskiej oraz zapobieganiem zanieczyszczeniom środowiska mórz przez statki. (PAP)