Jak zaznaczono, potrzeba nowelizacji wynika m. in. z wdrażania rozwiązań z zakresu kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Zmiany są konieczne również ze względu na planowane wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu interoperacyjności sektora publicznego w całej Unii (akt w sprawie Interoperacyjnej Europy). Ponadto niezbędne jest ustawowe uregulowanie rozwiązań z obszaru interoperacyjności krajowej oraz minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

Czytaj też: Samorządy mają zastrzeżenia do pomysłu usprawnienia e-doręczeń

Nowy komitet i dokumenty strategiczne 

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie definicji Architektury Informacyjnej Państwa. Zaproponowano także umocowanie repozytorium Architektury Informacyjnej Państwa jako narzędzia wymaganego do prowadzenia prac z zakresu AIP. Zgodność z AIP ma stanowić podstawę do oceny przez Komitet do spraw Cyfryzacji przedsięwzięć informatycznych o publicznym zastosowaniu. 

Ponadto, w drodze nowelizacji ma zostać wprowadzone repozytorium interoperacyjności - na ministra właściwego do spraw informatyzacji nałożony zostanie obowiązek prowadzenia takiego repozytorium. Obowiązek dostarczania do odpowiednich danych do systemu, dotyczących rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych, zostanie nałożony na podmioty prowadzące rejestry publiczne. W projektowanych przepisach zaplanowano także wprowadzenie obowiązku udostępniania danych z systemów teleinformatycznych służących do realizacji zadań publicznych przez API.

Projekt wprowadza również podstawę prawną dla utworzenia Komitetu do spraw Cyfryzacji, który zastąpi dotychczas funkcjonujący Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Jak wskazano, zadaniem komitetu ma być zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w zakresie informatyzacji. Projekt określi zadania, cele oraz skład i podstawowe zasady funkcjonowania Komitetu. W projekcie nowelizacji przewidziano wprowadzenie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw informatyzacji do opracowania dokumentu strategicznego w dziedzinie informatyzacji państwa. Celem dokumentu będzie określenie kierunków procesu informatyzacji państwa.