W regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przewidziane są dopłaty do wypoczynku, których otrzymanie warunkowane jest wykorzystaniem 14 dni kalendarzowych urlopu. Dopłata przysługuje raz w roku. Jeden z pracowników nie wykorzystał w 2023 r. takiej części urlopu – z powodu dłuższych nieobecności chorobowych oraz związanych z realizowaniem częściowo urlopów związanych z rodzicielstwem miał faktycznie łącznie tylko 6 dni urlopu i nie wnioskował o wypłatę dofinansowania. Teraz będzie korzystał z całego urlopu zaległego oraz w trakcie roku już z tegorocznego. Czy w związku z tym, że nie otrzymał dopłaty w 2023 r. i obecnie będzie miał udzielony urlop zaległy to może otrzymać w tym roku dwie dopłaty – pyta Czytelnik.

Dopłaty do wypoczynku powinien określać regulamin

Zasady, częstotliwość i inne szczegóły związane ze wspieraniem wypoczynku osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określać powinien regulamin. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 998, dalej: ustawa o ZFŚS) nie zawiera w tym zakresie żadnych szczegółów. Z tego, co wskazano w pytaniu wynika, że dopłata do wypoczynku przysługiwała raz w roku, a zatem niezależnie od tego, z jakiego powodu pracownik nie uzyskał jej w ubiegłym roku (a konkretnie – dlaczego nie spełniał warunków do jej uzyskania) i od tego, że będzie obecnie na urlopie zaległym, przyznanie dofinansowania dwa razy w roku byłoby wydatkowaniem środków ZFŚS niezgodnie z regulaminem, a tym samym byłoby działaniem naruszającym przepisy o ZFŚS.

Czytaj również: Zleceniobiorca może mieć prawo do korzystania z ZFŚS>>

Różne formy wypoczynku

Wspieranie wypoczynku to na pewno jeden ze standardowo występujących celów wydatkowania środków ZFŚS przewidywanych w regulaminach. Można pokusić się o stwierdzenie, że przewidywane jest u każdego albo prawie każdego pracodawcy tworzącego fundusz socjalny.

Zakres pojęcia „różne formy wypoczynku” użytego w definicji działalności socjalnej zawartej w art. 2 ustawy o ZFŚS jest dosyć szeroki. Obejmować może zarówno wypoczynek zorganizowany w najróżniejszych formach, jak i niezorganizowany (tzw. wczasy pod gruszą). Z biegiem lat widać przy tym stopniowe odchodzenie od skupiania się na dofinansowaniu wypoczynku zorganizowanego na rzecz dopłaty do wypoczynku jako takiego, co podyktowane jest nie tylko chęcią szerokiego wspierania czasu wolnego bez „wtłaczania” go tylko w formy zorganizowane, ale również  na pewno wygodą w wydatkowaniu środków ZFŚS (brak konieczności pozyskiwania od osób uprawnionych dokumentów potwierdzających opłaty za wypoczynek). Z pewnością takie szerokie podejście ułatwia równy dostęp do możliwości uzyskania wsparcia, bez ograniczania form spędzania wolnego czasu.

  

Sprawdź również książkę: Świadczenia rodzinne. Komentarz ebook >>


Jeśli raz w roku, to nie dwa razy

Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku, zasady wnioskowania itp. powinny przy tym wynikać z obowiązującego u pracodawcy regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS.

W regulaminie tym można przewidzieć, że w ramach posiadanych środków dofinansowanie wypoczynku pracodawca może przyznać częściej niż raz w roku. Nie ma także ograniczeń ustawowych (w przeciwieństwie do przyznawania świadczeń urlopowych przez pracodawców nie tworzących ZFŚS) w zakresie długości wypoczynku, która uprawniałaby do ubiegania się o dofinansowanie.

Skoro jednak w regulaminie wskazano, że dofinansowanie może być przyznane raz w roku (i – jak wynika z pytania – nie przewidziano od tego żadnych wyjątków), to wskazana w pytaniu osoba nie może otrzymać tego wsparcia dwa razy w roku. To, że nie wnioskowała o dopłatę w 2023 r. nic w tym zakresie nie zmienia.