Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (nr UD55). Za jego przygotowanie odpowiada Łukasz Krasoń, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Sprawdź w LEX: Co trzeba zrobić, aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON? >

Czytaj również: Większe dofinansowanie do pensji pracownika z niepełnosprawnością dobre, ale system do zmiany>>

 

Kwota dofinansowania nie podążała za zmianą płacy minimalnej

Jak twierdzą jego autorzy, celem projektu jest podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jak również zmiana wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tego zadania. - Od 2022 r. w Polsce minimalne wynagrodzenie wzrosło znacząco - od 3010 zł na koniec 2022 r. do planowanych w lipcu 2024 r. - 4300 zł, natomiast ostatnia nowelizacja przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, podnosząca wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia miała miejsce w 2022 r. (zmianę wprowadziła ustawa z dnia 14 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2023 r. poz. 173). Wynika z tego, że za zmianą minimalnego wynagrodzenia nie podążała kwota dofinansowania z Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji (system SODIR) dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Wpływa to negatywnie na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które narażone są na utratę pracy na otwartym rynku pracy – uzasadniają celowość zmian projektodawcy. Ich zdaniem, proponowane rozwiązanie efektywnie wykorzystuje środki PFRON, zwiększając o 15 proc. ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń. Natomiast zmiana dotycząca poziomu dotacji dla PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych polega na zastąpieniu obecnego sztywnego ustalenia wysokości dotacji dla PFRON w wysokości 30 proc. zaplanowanych wydatków na to zadanie - ustaleniem, że wysokość tej dotacji będzie wynosić do 30 proc. tej kwoty.

Zobacz procedurę: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych >

- Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest ważnym aspektem ich codziennego funkcjonowania, wpływającym pozytywnie na jakość życia. To również szansa dla pracodawców na nowe możliwości rozwoju ich przedsiębiorstw i istotne działanie w wymiarze społecznym – podkreślają projektodawcy.

 


Rozwiązania planowane w projekcie

W związku z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia proponuje się podwyższenie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków PFRON do następującej wysokości:

  • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności: 2760 zł (obecnie 2400 zł);
  • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: 1550 zł (obecnie 1350 zł);
  • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności: 575zł (obecnie 500 zł).

Dodatkowo, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (czyli dla osób ze schorzeniami szczególnymi), kwoty te podwyższa się do następującej wysokości:

  • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności: 1380 zł (obecnie 1200 zł);
  • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: 1035 zł (obecnie 900 zł);
  • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności: 690 zł (obecnie 600 zł).

Nowe podwyższone kwoty mają być stosowane po raz pierwszy do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługującego za okres począwszy od miesiąca lipca 2024 r.

Sprawdź w LEX: Czy jednostka samorządowa może wnioskować do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? >

Projekt wprowadza też zmiany w przepisach dotyczących dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie PFRON, jakim jest wsparcie pracodawcy w postaci dofinansowania do wynagrodzenia zatrudnianego pracownika niepełnosprawnego. Zmiana polega na zastąpieniu obecnego sztywnego ustalenia wysokości dotacji dla PFRON w wysokości 30 proc.  zaplanowanych wydatków na realizację tego zadania w danym roku, na ustalenie wysokości dotacji do 30 proc. tej kwoty. Ze względu na konieczność zapewnienia wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, wysokość ww. dotacji nie powinna być w 2025 r., i kolejnych latach, niższa kwotowo niż wynosi w 2024 r.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to II kwartał 2024 r.

Czytaj też w LEX: Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych - uprawnienia niepełnosprawnych i korzyści dla pracodawców >