Załącznikiem do uchwały jest projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, co powinno pozwolić decydentom na sprawne działanie. 

W uchwale partnerzy społeczni wskazują, iż:

  1. waloryzacja wysokości dofinansowań przywracająca ich realną wartość jest niezbędna w celu zachowania miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
  2. waloryzacja powinna zostać wdrożona jak najszybciej, gdyż wzrost kosztów zatrudnienia już nastąpił,
  3. należy docelowo rozważyć skorelowanie wysokości dofinansowań z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, co pozwoli uniknąć okresowego spadku wartości dofinansowań.

Rosnąca kwota minimalnego wynagrodzenia powoduje, że obciążenie finansowe pracodawców stale rośnie przy niezmiennej kwocie dofinansowania. Po zmianie minimalnego wynagrodzenia w roku 2024 koszty płacy wzrosły do kwoty około 5 180 zł i przy niezmienionym poziomie dofinansowania udział kosztów pracodawcy wynosi 2 780 zł, co daje 54 proc. kosztów (a wsparcie stanowi zaledwie 46 proc.).