Projekt ustawy służy uproszczeniu procedur administracyjnych dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych i świadczenia usług transgranicznych w zawodach regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w celu ułatwienia mobilności specjalistów.

Projekt ustawy wdraża przepisy dyrektywy 2013/55/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i zapewnia stosowanie rozporządzenia unijnego 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (rozporządzenie w sprawie systemu IMI).

Czytaj: Sektorowe ramy kwalifikacji ułatwią zdobycie wymarzonej pracy

Najważniejsze rozwiązania:

- W ramach uproszczenia procedur administracyjnych wprowadzono europejską legitymację zawodową i zwiększono dostęp do informacji o zawodach regulowanych. Europejska legitymacja zawodowa będzie dokumentem elektronicznym wydawanym osobie, która zamierza wykonywać zawód regulowany lub świadczyć usługi transgraniczne. Wydawanie europejskiej legitymacji zawodowej będzie następowało za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (system IMI), co ułatwi i przyspieszy wymianę danych między instytucjami.

- W przypadku wprowadzenia wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów kształcenia nie będzie potrzebne przeprowadzanie procedury uznawania kwalifikacji. W praktyce oznacza to automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w naszym kraju.

- Zaproponowano uznawanie w Polsce praktyki zawodowej, odbytej w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim (pozaunijnym) w zawodach, w których jest ona wymagana do uzyskania pełnych kwalifikacji.

Zobacz: SN: pracownik musi stale podnosić swoje kwalifikacje

- Wprowadzono prawo częściowego dostępu do zawodu w Polsce, gdy możliwe będzie wyodrębnienie w nim pewnych czynności zawodowych. Na przykład jeśli w Polsce dany zawód wymaga większej liczby umiejętności, a osoba z innego państwa – w ramach tego samego zawodu – ma kwalifikacje do wykonywania mniejszej liczby czynności, będzie mogła je wykonywać w naszym państwie.

- Aby szczególnie chronić bezpieczeństwo pacjentów, a także dzieci i młodzieży zaplanowano wprowadzenie „mechanizmu ostrzegania” w obszarze zdrowia i edukacji za pomocą systemu IMI. Oznacza to obowiązek wzajemnego informowania się państw np. o lekarzach lub nauczycielach, którzy utracili prawo wykonywania zawodu. Ponadto, wymagane będą oświadczenia o znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego w naszym kraju.

Ustawa ma wejść w życie 18 stycznia 2016 r. Zastąpi regulację z 18 marca 2008 r.(PAP)