Pod koniec marca szef MSP Dawid Jackiewicz pytany przez PAP, o ile mogą spaść pensje menedżerów spółek Skarbu Państwa, odparł: "Już dzisiaj - mimo że nowe zasady jeszcze nie obowiązują - wybierając nowych członków zarządów, prezesów postanowiliśmy oszczędzić na wydatkach związanych z płacami. I ta redukcja jest między 10 a 20 proc.".

"Uznaliśmy, że te wynagrodzenia są zbyt wygórowane. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie, ale przecież nasi polityczni przeciwnicy, tacy jak Jan Krzysztof Bielecki mówią, że wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa - mówimy o władzach - mogłyby śmiało spaść o 20 proc. i to nie odbiłoby się na jakości zarządzania" - mówił wówczas minister skarbu

Nowe zasady wynagradzania mają dotyczyć "członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i komunalnych osób prawnych".

Jak podkreślono w opisie projektu opublikowanym w Wykazie Prac Legislacyjnych RM wysokość wynagrodzenia członków organów zarządzających ma być powiązana z "bieżącą sytuacją spółki, jej wielkością oraz skalą prowadzonej działalności, a tym samym skali ponoszonej odpowiedzialności". Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządów mają być określane uchwałą walnego zgromadzenia danej spółki.

"Co do zasady, wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego będzie składało się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki" - napisano w opisie do projektu.

Część stała wynagrodzenia ma być uzależniona od skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia; z kolei część zmienna - od "poziomu realizacji celów zarządczych".

Dowiedz się więcej z książki
Wynagrodzenie za pracę
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Projekt reguluje też kwestię odpraw w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia. "Pod warunkiem pełnienia (...) funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy cywilnoprawnej" - dodano.

"Projekt odnosi się również do likwidatorów spółek, dla których wynagrodzenie będzie wynosić 1/2 wynagrodzenia zasadniczego członka organu zarządzającego, uzależnionego m.in. od wielkości spółki. W przypadku zakończenia likwidacji w założonym harmonogramie, przysługiwać będzie premia likwidacyjna na koniec procesu" - podkreślono w opisie do projektu.

Regulacja dotyczy też wynagradzania członków rad nadzorczych. "Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dotyczący członków organu nadzorczego będzie określał wysokość wynagrodzenia miesięcznego w tym organie, w wysokości nie przekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika od 0,5 do 2,75, zależnie od skali działalności spółki" - podkreślono.

"Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń (...) będzie mogła przewidywać podwyższenie wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10 proc. w stosunku do wskazanej wyżej wysokości, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach komitecie" - dodano. (PAP)

dol/ son/