- Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu informuje:

Podczas kolejnego posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy we wtorek, 28 sierpnia br. o godz. 10.00 posłowie, senatorowie, przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i innych organizacji zajmujących się ochroną pracy będą dyskutować o warunkach pracy w górnictwie. Poruszą m.in.

takie kwestie jak przyczyny wypadków i czas pracy w tej branży. Uczestnicy obrad przyjmą także rozpatrzone na poprzedniej sesji stanowisko w sprawie przestrzegania przepisów prawa pracy.

W latach 2010 - 2011 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrole w 20 kopalniach węgla kamiennego, zatrudniających łącznie blisko 74 tys. pracowników. Kontrolowano m.in. czas pracy, bezpieczeństwo i organizację na stanowiskach pracy pod ziemią, a także stan techniczny środków transportu używanych w górnictwie oraz urządzeń i instalacji energetycznych.

Z danych Wyższego Urzędu Górniczego wynika, że w 2011 r. w zakładach górniczych doszło do prawie 3 tys. wypadków, w tym 28 śmiertelnych i 26 ciężkich. Wśród głównych przyczyn tych zdarzeń wymieniono m.in. zapalenie metanu i pożar, niewłaściwą organizację pracy przy remontach, montażu, demontażu maszyn, urządzeń i instalacji oraz oberwanie się skał ze stropu.

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy.

Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy. Rada przedstawia ponadto opinię o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy. Członkowie Rady zbierają się, co miesiąc na posiedzeniach plenarnych, a pomiędzy nimi pracują w 4 zespołach problemowych, przygotowując m.in. stanowiska Rady.

W Radzie Ochrony Pracy IX kadencji (2010 – 2014) zasiada 11 parlamentarzystów – 9 posłów i 2 senatorów, a także członkowie zgłoszeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Forum Związków Zawodowych, Business Centre Club Związek Pracodawców, Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich, NSZZ „Solidarność”, Krajową Izbę Gospodarczą, Prezesa Rady Ministrów, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Naczelną Organizację Techniczną oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Otwarte dla mediów. Nowy Dom Poselski, sala konferencyjna.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ akuc/