Sejm przyjął cztery z siedmiu zaproponowanych przez wyższą izbę parlamentu zmian. Mają one charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Posłowie nie przyjęli m.in. poprawki Senatu, która mówiła, że porozumienie z marszałkiem województwa na zagospodarowywanie odpadów opakowaniowych, również tych niebezpiecznych będą mogły zawierać grupy przedsiębiorców lub organizacje samorządu reprezentujące tych przedsiębiorców.

Według resortu środowiska, przyjęte wcześniej przez Sejm rozwiązanie, pozwalające na zawieranie takich porozumień tylko z organizacjami samorządu przedsiębiorców, pozwoli na zmniejszenie kosztów utylizacji m.in. odpadów niebezpiecznych, co nie byłoby gwarantowane przy porozumieniach z grupami firm.

Ustawa zawiera postanowienia unijnej dyrektywy opakowaniowej z 1994 r. Głównym celem prawa jest uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Strona rządowa oraz wielu ekspertów wskazuje, że obecnie funkcjonujący system odzysku i recyklingu jest nieskuteczny i nie gwarantuje osiągnięcia przez Polskę do 2014 r. wymaganych prawem unijnym poziomów. Do tego czasu Polska musi uzyskać poziom recyklingu i odzysku dla wszystkich opakowań w wysokości odpowiednio 55 i 60 proc. Recykling opakowań szklanych oraz z papieru i tektury ma być na poziomie 60 proc., metalowych - 50 proc., opakowań z tworzyw sztucznych - 22,5 proc. i opakowań z drewna - 15 proc.

Przepisy ustawy obejmą wszystkie opakowania wprowadzone w Polsce do obrotu, bez względu na rodzaj materiału, a także powstałe z nich odpady.

Ustawa zakłada, że marszałek województwa będzie prowadził rejestr przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach lub zajmują się recyklingiem lub odzyskiem. Wprowadzenie do obrotu produktów w opakowaniach będzie możliwe po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Przedsiębiorcy prowadzący recykling lub odzysk, a także eksportujący odpady opakowaniowe, będą kontrolowani.

Do ustawy włączono regulacje dotyczące opłaty produktowej. Będą ją musieli uiścić przedsiębiorcy, którzy w danym roku nie uzyskają wymaganych poziomów recyklingu. Wysokość opłaty zostanie ustalona w rozporządzeniu ministra środowiska, w porozumieniu z ministrami finansów i gospodarki.