Ruszyły prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie określenia szczególnych zasad związanych z lokowaniem przez zakłady ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający. 

Polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to tzw. uefki, które przez lata cieszyły się zasłużenie opinią produktów, na których trudno było zarobić, za to łatwo było stracić, a jeszcze trudniej wyplątać się z posiadania polisy. Przez lata dużo się zmieniło i poprawiło, zarówno na skutek działań UOKiK i rzecznika finansowego, jak i zmian prawa, ale ciągle jeszcze sytuacja nie jest idealna.

Czytaj też: Problem starych polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wiecznie żywy

Lepsza ochrona posiadaczy polis

Rozporządzenie ma być aktem wykonawczym do ustawy z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 1723). 

- Projektowane rozwiązania zmierzają do określenia szczególnych zasad związanych z lokowaniem przez zakłady ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, analogicznych do zasad stosowanych przez krajowe FIO przy lokowaniu aktywów  - podano w ocenie skutków regulacji do projektu.

Innymi słowy, ubezpieczający będący osobą fizyczną lub ubezpieczony (osoba fizyczna ponosząca koszt składki ubezpieczeniowej), ponoszący ryzyko lokaty, zostaną objęci poziomem ochrony zbliżonym do tego, jaki mają zapewniony uczestnicy funduszy Inwestycyjnych otwartych w zakresie prowadzonej przez te fundusze działalności lokacyjnej.

Przez lata klienci tracili na z powodu spekulacyjnych strategii inwestycyjnych. Art. 133 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), dopuszcza możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie wymogów ograniczających rodzaje aktywów lub stosowane indeksy lub inne wartości bazowe. Ograniczenia mogą dotyczyć wyłącznie ubezpieczeń na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający będący osobą  fizyczną i nie mogą być bardziej restrykcyjne niż w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)  (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, ze zm.).

Specjalistyczne strategie inwestycyjne nie są dobre dla wszystkich klientów. W uzasadnieniu do projektu resort finansów wyjaśnia, że regulacja wykluczy możliwość stosowania przez zakłady w ramach polis z UFK spekulacyjnych i specjalistycznych strategii inwestycyjnych, które powinny być zastrzeżone dla klientów profesjonalnych, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie rynków finansowych oraz instrumentów finansowych będących na nich przedmiotem obrotu.

- Klienci, którzy spełniają te wysokie kryteria i posiadają wystarczającą znajomość realiów rynku finansowego, mogą z powodzeniem partycypować w korzyściach i stratach związanych ze stosowaniem takich strategii inwestycyjnych poprzez bezpośrednie angażowanie się w określone wysoce spekulacyjne instrumenty finansowe lub korzystanie z dostępnej na rynku oferty zarządzania aktywami na zlecenie lub z uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zamkniętych (dalej „FIZ”) lub specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych mogących lokować aktywa w sposób przewidziany dla FIZ. „Przepakowywanie” takich ryzykownych instrumentów finansowych lub produktów rynku kapitałowego w ubezpieczenie na życie z UFK nie tylko zagraża interesowi nieświadomych faktycznego ryzyka klientów zakładów ubezpieczeń, ale także sytuacji finansowej niektórych zakładów ubezpieczeń” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Termin zgłaszania uwag to  6 maja. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 30 maja 2024 r.