Jednocześnie klienci, chcący ustalić, w jakiej obecnie znajdują się sytuacji i jakie czynności były w ich sprawach podjęte, mają utrudniony kontakt. Działalność kancelarii jest przedmiotem postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi postępowanie dotyczące stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych.

Zleceniobiorca zaprzestanie działalności, co zrobić?

Sytuacja poszczególnych klientów może się od siebie różnić. Zależy to od treści umowy, którą zawarli oraz od podjętych przez zleceniobiorcę działań. Dlatego też w pierwszej kolejności każdy z klientów powinien dokładnie zapoznać się z treścią umowy, następnie zdecydować o dalszych krokach.

Przede wszystkie z samego komunikatu kancelarii Certo wynika, aby nie dokonywać wpłat na konto Kancelarii, bowiem w związku z zaistniałą sytuacją zawieszone są miesięczne opłaty, o których mowa par. 8 ust. 2 umowy. Dodatkowo kancelaria zapowiedziała w komunikacie, że będzie dokonywała wypowiedzenia umów. Sprawa dotyczy jednak szczególnej grupy osób – posiadających długi, których brak spłaty wierzycieli lub niepodejmowanie negocjacji o spłacie długów może narazić na negatywne konsekwencji, w szczególności wszczynanie postępowań sądowych lub egzekucyjnych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Klienci kancelarii mogą w związku z tym rozważyć podjęcie działań w celu wypowiedzenia umowy kancelarią, albo odstąpienie od niej. Zgodnie z zapisami umowy z kancelarią klient jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna bieg pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało złożone kancelarii.

 

Klient może również rozważyć odstąpienie od umowy. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana zgodnie z art. 493 par. 1 k.c. druga strona może, według swego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo od umowy odstąpić. Skutkiem złożenia oświadczania o odstąpieniu od umowy dla strony, która odstępuje od umowy, jest możliwość żądania nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.

Wypowiedzenie pełnomocnictw

Jednocześnie z wypowiedzeniem, albo odstąpieniem od umowy należy złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu udzielonych pełnomocnictw. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy kancelaria powinna złożyć klientowi sprawozdanie, a od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinna zgodnie z art. 741 k.c. płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe. Można również rozważyć, czy umowy nie zawierają klauzul niedozwolonych, które nie wiązałyby klientów. W przypadku rozwiązania umowy z podmiotem świadczącym tego typu usługi, warto również:

  • poinformować o tym fakcie wierzycieli, aby dalsza korespondencja była kierowana bezpośrednio do dłużnika,
  • zwrócić się do wierzycieli o udzielnie informacji, czy prowadzili negocjacje z kancelarią, na jakim są etapie, czy w imieniu klienta były podejmowane jakieś czynności prawne, w szczególności ugody w sprawie spłaty zadłużenia.

Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby klient sam podjął negocjacje z wierzycielem w celu ustalenia wysokości i sposobu spłaty długów.

Negocjowanie długów w postępowaniu o zawarcie układu

Rzadko wykorzystywanym w praktyce trybem, którego celem jest zawarcie układu z wierzycielami postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który stał się niewypłacalny, może wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Może także zostać skierowany do takiego postępowania przez sąd upadłościowy, chyba że we wniosku o ogłoszenie upadłości złożył oświadczenie, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

WZÓR DOKUMENTU: Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzenie wierzycieli >

Takie postępowanie może być dla dłużnika alternatywą do ogłoszenia upadłości i likwidacji jego majątku w toku postępowania upadłościowego. W postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w propozycjach układowych przedstawiane są warunki restrukturyzacji majątku i wierzytelności dłużnika, które muszą być jednak możliwe do wykonania i rozsądne – biorąc pod uwagę możliwości finansowe dłużnika i jego sytuację majątkową.  Sąd uwzględnia bowiem wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli albo może skierować go do tego postępowania, jeżeli możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami. Propozycje układowe powinny zawierać określenie warunków spłaty wierzytelności konsumenta poprzez np. rozłożenie wierzytelności na raty na dłuższy okres, odroczenie ich płatności, zachowaniu określonych składników majątkowych lub ewentualnie umorzenia wierzytelności lub ich części (oddłużenia).

Zawarcie układu przez osobę fizyczną wymaga zwołania zgromadzenia wierzycieli, któremu przewodniczy nadzorca sądowy. Układ jest zawierany na okres nieprzekraczający pięciu lat (wyjątkowo na okres dłuższy, np. w części dotyczącej tych wierzytelności zabezpieczonej hipoteką). Dłużnik wykonuje układ za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu.

Autor: Paweł Niedziałek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, partner w MSN Legal Mazepus Szychowski Niedziałek.