Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku poinformował, że "na podstawie badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice, pobranej w punktach czerpalnych w Brzesku – zdrój wodny oraz na sieci wodociągowej w miejscowościach Jasień, Brzesko, Dębno, Jadowniki, Łysa Góra i Sufczyn stwierdzono, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych (...) nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi".

Ze względu na wykryte skażenie mikrobiologiczne (Clostridium perfringens) Sanepid w Brzesku wydał 20 czerwca decyzję o zamknięciu ujęcia wody w Łukanowicach. Mieszkańcy powiatu brzeskiego nie mogli pić wody nawet po przegotowaniu ani używać jej do mycia.

Było to spowodowane tym, że po zbadaniu wody pobranej w punkcie czerpalnym zlokalizowanym w Domu Dziecka w Jasieniu i zasilanym z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych i wystąpienie w niej bakterii Clostridium perfringens (laseczka zgorzeli gazowej).

Z tego powodu wydano zakaz korzystania z wody pochodzącej z tej sieci wodociągowej na potrzeby konsumpcyjne raz nakaz podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Brzesku.

Zakwestionowany wodociąg jest zasilany w wodę z ujęcia powierzchniowego, położonego na rzece Dunajec w miejscowości Łukanowice. Zaopatruje on w wodę przeznaczoną do spożycia miejscowości w powiecie brzeskim.

Do czasu poprawy stanu wody i wykluczenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego mieszkańcy nie mogli korzystać z wody do celów innych niż sanitarne, tj. spłukiwania toalet. Woda była dowożona beczkowozami. (PAP)

hp/ malk/