• Czy przepisy ustawy - Prawo budowlane wskazują definicję budynku wielorodzinnego? W jakiej sytuacji należy uznać budynek mieszkalny za budynek wielorodzinny?

Odpowiedź

Przepisy prawa nie zawierają definicji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, jednak definicję tę można wyprowadzić z budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlanego przez budynek mieszkalny jednorodzinny rozumieć należy budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Jeśli zatem budynek nie spełnia ww. warunków w ten sposób, że posiada więcej niż dwa lokale mieszkalne to należy go uznać za budynek mieszkalny wielorodzinny.

Na marginesie należy jedynie wskazać, ze jeśli w lokalu będą dwa lokale – mieszkalny i usługowy – przy czym lokal usługowy zajmuje więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku to budynek traci charakter budynku mieszkalnego stając się budynkiem usługowym.