Martyna Sługocka

Doktor nauk prawnych; senior associate w kancelarii GWW; wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim; ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska; posiada wieloletnie doświadczenie w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji oraz organie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego; prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i postępowania administracyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego; autorka ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Artykuły autora

Nawet zwierzę, które ma właściciela może być bezdomne, ale kto za nie zapłaci

Samorząd terytorialny

Do czasu ustalenia właściciela odłowionego zwierzęcia, na gminie spoczywa obowiązek zajęcia się nim, zapewnienia pożywienia, opieki weterynaryjnej i schronienia. Gmina może wystąpić z roszczeniem o zwrot kosztów opieki na podstawie przepisów ustawy o rzeczach znalezionych, ale może okazać się to trudne.

07.10.2023

Nie tylko inwestor jest stroną postępowania o wydanie warunków zabudowy, ale i sąsiedzi

Budownictwo

Stronami postępowania o wydanie warunków zabudowy mogą być, oprócz inwestora, również właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości graniczących z terenem inwestycji oraz właściciele działek niesąsiadujących bezpośrednio z terenem planowanej inwestycji, których sytuacja prawna (zespół praw i obowiązków) może zostać dotknięta przez planowaną inwestycję lub jej skutki.

19.09.2023

Rekultywacja jako odwrócenie skutków działalności gospodarczej

Prawo gospodarcze

Każdorazowo należy uwzględniać, że podstawa prawna do wydania aktów administracyjnych, bez których rekultywacja nie może być przeprowadzona, nie znajduje się w przepisach podatkowych czy górniczych, a w ustawie, której celem jest ochrona dobra publicznego, tj. gruntów rolnych i leśnych - pisze dr Martyna Sługocka, ekspertka w zakresie procesu inwestycyjnego, senior associate w GWW Legal & Tax.

05.09.2023

Powierzchnię całkowitej zabudowy ustala się w planie miejscowym

Budownictwo Nieruchomości

Obowiązek określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy został wprowadzony do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2010 r. Pomimo licznych kontrowersji nadal funkcjonuje w niezmienionym kształcie sprawiając problemy inwestorom i organom. Ustawodawca ma plan na zmianę tej sytuacji.

22.04.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    16