Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przedłużą żywot tzw. decyzji środowiskowych w przypadku inwestycji drogowych i kolejowych.

Zobacz: Decyzje środowiskowe będą miały dłuższą ważność 

Terminy ważności decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydłużą się z czterech do sześciu lat, a w przypadku inwestycji etapowych, z obecnych sześciu do dziesięciu lat.

Zmiany mają gwarantować wykorzystanie już przygotowanej dokumentacji, tak by nie hamować realizowanych inwestycji, w których uczestniczą środki unijne z perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz: Sejm za wydłużeniem ważności decyzji środowiskowych także w przypadku linii kolejowych 

W perspektywie finansowej 2014-2020 na budowę nowoczesnych dróg rząd planuje przeznaczyć 93 mld zł. Pieniądze te będą pochodziły ze środków krajowych i unijnych. Na utrzymanie i zarządzanie drogami w latach 2014-2023 MIR określiło wydatki z budżetu państwa na poziomie ok. 48,7 mld zł. Z tych pieniędzy mają być finansowane prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie i przebudowa dróg, a także przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nadal są też prowadzone prace w ramach programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. Limit wydatków na ich realizację wynosi 14,5 mld zł.

Zobacz: Decyzja środowiskowa otwiera proces inwestycyjny 

Ustawa wejdzie w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

 

Zobacz Decyzje środowiskowe w internetowej księgarni Profinfo>>>

Teraz w promocyjnej cenie!

imagesViewer