Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) na ostatnim posiedzeniu zajmował się propozycją Ministerstwa Zdrowia zmian w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Roboczy projekt dotyczący art. 94 tej ustawy przedstawiony na zespole przez resort różni się od wersji, która blisko rok temu została przekazana do konsultacji społecznych.  

 

NFZ wesprze apteki w niedużych miastach

Główna korekta dotyczy zakresu oddziaływania przepisów, które zakładają pokrywanie przez NFZ kosztów działalności aptek w nocy i w dni wolne od pracy. W pierwotnej wersji jest mowa o powiatach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców. – Takie kryterium spełnia tylko jeden powiat – zaznacza Bernadeta Skóbel, radca prawny Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Projekt jest więc poprawiany. W wersji roboczej przedstawionej podczas prac zespołu, jest już mowa o miastach, które są siedzibą władz powiatów, o liczbie mieszkańców nieprzekraczających 30 tysięcy osób. W tym kształcie projekt objąłby 40 proc. powiatów – zaznacza Bernadeta Skóbel.

Czytaj także w Prawo.pl: Kontrowersyjna opłata za wydanie leku w święto>>
Czytaj też: Wymagania fachowe i sanitarne aptek - komentarz praktyczny >>>

Propozycja jest więc zdecydowanie lepsza, choć nie idealna, bo jak podkreśla ekspertka, problem z dostępem do apteki dotyczy także niektórych miast do 40 tys. mieszkańców. Dlatego na posiedzeniu zespołu działającego w ramach KWRiST pojawiła się sugestia, aby dofinansowanie z NFZ w niektórych przypadkach mogły otrzymać także apteki w większych miejscowościach. Decyzji w tej sprawie jednak nie ma. 

Czytaj też: Minimalne normy zatrudnienia w aptece/dziale farmacji szpitalnej oraz liczba farmaceutów w placówce >>>

W przypadku większych miast, to powiaty będą mogły finansować dyżury apteczne, jeśli uznają, że jest taka konieczność.

W szczególnych przypadkach, jeżeli przemawiają za tym potrzeby zdrowotne lokalnej społeczności lub specyfika danego powiatu, rada powiatu może wyznaczyć:

  • dłuższe zakresy godzinowe pełnienia dyżuru
  • do pełnienia dyżuru więcej niż jedną aptekę ogólnodostępną,
  • do pełnienia dyżuru aptekę ogólnodostępną w mieście liczącym powyżej 30 tysięcy osób

Ekspertka ZPP przestrzega przed ryzykiem wykorzystywaniu przepisów przez apteki, którym praca w nocy i w święta do tej pory się opłacała, ale mimo to będą chciały pozyskać dodatkowe pieniądze z budżetu powiatu.

 


Apteki czynne do 23

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków zaznacza, że środowisko wyczekuje, kiedy zapowiadane zmiany w art. 94 ustawy o refundacji leków zostaną uchwalone i wejdą w życie. – Projekt jest kompromisowy – ocenia.

Czytaj także w Prawo.pl: Powiat zapłaci, jeśli apteka ma działać późno w nocy>>

Czytaj też: Informacja o dyżurujących aptekach pomaga w znalezieniu leku - omówienie orzeczenia >>>

Zgodnie z projektem dyżury apteczne mają być oparte nie na przymusowości, ale na dobrowolności, a ich pełnienie w dużej mierze ma być płatne.  Zmienią się godziny pracy aptek:

  • dyżur w porze nocnej będzie pełniony pomiędzy godz. 21 a 22.59 danego dnia;
  • dyżur w dzień wolny od pracy będzie pełniony bez przerwy przez 4 kolejne pełne godziny zegarowe w przedziale czasowym pomiędzy godz. 10 a 18 tego dnia

Samorząd aptekarski od wielu lat przekonywał, że nocne dyżury aptek są w większości niepotrzebne, bo lek przeciwbólowy można kupić np. na stacji benzynowej. Potwierdziły to także dane z systemu informatycznego Ministerstwa Zdrowia, że leki ratujące życie stanowią promil ogólnych zakupów po godz. 23.00 w aptekach, a ruch w nich jest o tej porze niewielki i w praktyce zanika przed północą.

 

Obecnie, zgodnie z art. 94 ustawy - Prawo farmaceutyczne, rada powiatu w drodze uchwały określa rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, w tym harmonogram dyżurów, także w nocy i w dni wolne od pracy. Osoba, która przychodzi do apteki w nocy lub w dniu wolnym od pracy, musi się liczyć z dopłatą pobieraną przez aptekę, która maksymalnie wynosi 3,2 zł za ekspedycję leków. Dopłaty i zyski ze sprzedaży nie rekompensują jednak kosztów nocnego i świątecznego funkcjonowania. W praktyce więc koszty wynikające z obowiązku świadczenia usług  w nocy i święta przenoszone są na apteki.