W informacji opublikowanej na stronie MNiSW Rzecznik Praw Absolwenta zachęca do przesyłania w specjalnym formularzu uwag, analiz oraz konstruktywnej krytyki dotyczącej formalnych barier w dostępie do rynku pracy. Zebrane materiały posłużą analizie problemów, z którymi mają do czynienia absolwenci szkół wyższych, wskazaniu metod ich rozwiązywania oraz oszacowaniu kosztów tych rozwiązań dla budżetu.
- Cały zakres spraw dotyczących funkcjonowania gospodarki bezpośrednio wpływa na sytuację absolwentów szkół wyższych na rynku pracy – mówi Grzegorz Piątkowski, Rzecznik Praw Absolwenta. – Dlatego zachęcam do kontaktu ze mną każdego, kto zechce podzielić się swoimi przemyśleniami.
Zadaniem Rzecznika Praw Absolwenta, powoływanego na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jest ograniczanie barier w dostępie do wykonywania zawodu zgodnego z wykształceniem i w konsekwencji ułatwianie znalezienia pracy i prowadzenia działalności gospodarczej absolwentom szkół wyższych. Grzegorz Piątkowski chce, aby pełniona przez niego funkcja objęła również działalność na rzecz wolności gospodarczej, przeciwdziałania interwencjonizmowi państwowemu oraz promowała gospodarkę opartą o wolny rynek i swobodę działalności.(PAP)