Wiceminister wskazała na zmiany wprowadzone reformą nauki i szkolnictwa wyższego na rzecz wzmocnienia powiązania szkolnictwa wyższego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tj. możliwość kształcenia  przy  udziale  pracodawców, managerski system zarządzania, monitorowanie losów absolwentów. Poinformowała także, iż prowadzone są  prace nad nowymi rozwiązaniami ukierunkowanymi na rozwój polityki uczenia się przez całe życie, kultury przedsiębiorczości oraz komercjalizacji wyników  badan naukowych.

 
Lipińska-Nałęcz podkreśliła wagę opracowywania przez uczelnie trwałych, instytucjonalnych strategii określających ich wkład w rozwój regionalny, a także identyfikacji wspólnych priorytetów we współpracy z sektorem biznesu, samorządem oraz realizacji innowacyjnych, interdyscyplinarnych projektów uwzględniających potrzeby i potencjał danego regionu.
 
Wiceminister wzięła udział w seminarium „Społeczność uczących się i jej uczelnie”, które zostało zorganizowane przez wrocławski magistrat. 
 
Więcej informacji o projekcie odnaleźć można stronie