Podczas głosowań w nocy z piatku na sobotę za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 57, przeciw 29. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowelizacja trafi ponownie pod obrady Sejmu.

Poparcie uzyskało kilka poprawek zgłoszonych przez PiS. Jedna z nich stanowi, iż organizację wewnętrzną biur WFOŚ określać będą ich zarządy. Kolejna z nich mówi o tym, że minister środowiska określi w rozporządzeniu szczegółowy tryb działania organów wojewódzkich funduszy oraz sposób udzielania pełnomocnictw, "kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego i sprawnego działania wojewódzkich funduszy oraz właściwej realizacji ich zadań". To - zdaniem ministerstwa środowiska - ma skorelować prace funduszy z polityką prowadzoną przez resort.

Senatorowie nie poprali wniosku PO o odrzucenie ustawy.

Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że w przypadku niewywiązania się przez radę nadzorczą Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z obowiązku dokonania zmian w zarządzie, z wnioskiem o powołanie lub odwołanie członków zarządu WFOŚ będzie mógł wystąpić - do zarządu województwa - wojewoda. W przypadku braku reakcji, sam będzie mógł dokonać zmian personalnych w zarządach WFOŚ.

Podczas prac w Senacie wiceminister środowiska Mariusz Gajda tłumaczył, że po marcowej noweli Prawa ochrony środowiska, która m.in. zmniejszała skład rad nadzorczych wojewódzkich funduszy z 7 do 5 osób i dawała ministrowi środowiska większy wpływ na powoływanie ich członków, "niektóre elementy nie funkcjonowały w sposób właściwy".

Wskazał, że po zmianie przepisów sejmiki wojewódzkie uchwaliły nowe statuty funduszy, w których pojawiła się zasada jednomyślności m.in. w przypadku powoływania zarządu WFOŚ. To - zdaniem wiceministra - doprowadziło do paraliżu tych instytucji.

Według senatorów PO, to kolejna ustawa kadrowa. Senator PO Piotr Florek przekonywał, że zmiany w statutach dokonanych przez sejmiki wojewódzkie były spowodowane tym, by miały one jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie funduszów. Podkreślił, że za funkcjonowanie tych funduszy odpowiadają samorządy wojewódzkie, czyli sejmiki. Senator dodawał, że po kolejnej zmianie przepisów sejmik straci swój głos w sprawach, za które prawnie odpowiada.

Zgodnie z obowiązującym dotąd prawem, zarządy wojewódzkich funduszy liczą od l do 2 członków i stanowią je prezesi zarządów wojewódzkich funduszy albo prezesi zarządów wojewódzkich funduszy i zastępcy prezesów zarządów wojewódzkich funduszy.

Powoływani i odwoływani są przez zarządy województw, na wniosek rad nadzorczych wojewódzkich funduszy. Jeżeli zarząd województwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku nie powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu zgodnie z tym wnioskiem, powołania członków zarządu dokonuje rada nadzorcza.

Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden mechanizm zmian kadrowych. Zakłada, że w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawi zarządowi województwa wnioski w sprawie powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu.

W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, z wnioskiem do zarządu województwa o powołanie członków zarządu wojewódzkiego funduszu będzie mógł wystąpić wojewoda.

Jeżeli z kolei po takim wniosku wojewody zarząd województwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku, nie powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu, członków zarządu wojewódzkiego funduszu będzie mógł powołać sam wojewoda. (PAP)