Kolejne stacje metra w stolicy, a w regionach drogi, linie kolejowe i energetyczne - to niektóre z wartych dziesiątki miliardów złotych inwestycji, które będą realizowane w latach 2014-2020 w ramach Kontraktów Terytorialnych - czyli umów zawartych pomiędzy rządem a samorządami ws. finansowania kluczowych przedsięwzięć w regionach.

Rząd zatwierdził Kontrakty Terytorialne pod koniec ub.r. We wtorek ma zaakceptować aneksy do kontraktów dla pięciu województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego.
Regulują one zakres i warunki dofinansowania Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020. Aneksy nie wprowadzają zmian w wykazie inwestycji.

Każdy kontrakt składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy celów rozwojowych i priorytetowych inwestycji dla danego regionu. To rząd zaakceptował w ub.r. Druga część kontraktu obejmuje zapisy ws. zakresu i warunków dofinansowania RPO. Tę część ma zatwierdzić we wtorek Rada Ministrów.

Negocjacje rządu z samorządami dotyczyły jedynie wysokości środków z budżetu państwa na część wkładu krajowego na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO. Pozostałe środki, obok unijnych, które mogą być zaangażowane w realizację przedsięwzięć w kontraktach, to m.in. pieniądze budżetu danego województwa, budżety innych jednostek samorządu terytorialnego, środki jednostek sektora finansów publicznych, państwowych funduszy celowych, a także prywatne. Wysokość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) to wynik zaakceptowanych przez Komisję Europejską programów regionalnych.

Pieniądze z budżetu państwa na współfinansowanie wkładu krajowego w ramach wszystkich RPO w latach 2014-2020 są szacowane na ok. 1,09 mld euro. Z tego ok. 509 mln euro trafi na współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego, blisko 361,5 mln euro na wkład krajowy do projektów rewitalizacyjnych (finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz ok. 221,7 mln euro na inne projekty, finansowane również z EFRR.

Rząd zobowiązał się też zapewnić środki Funduszu Pracy na realizację współfinansowanych z EFS projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w wysokości 1,3 mld euro. (PAP)