Majszczyk wzięła udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęconej mechanizmowi ograniczenia deficytu sektora samorządowego. W styczniowym dezyderacie do MF komisja wyraziła obawy, że wprowadzenie reguły wydatkowej dla samorządów ograniczy ich inwestycje.
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, opublikowanym w połowie marca przez resort finansów, deficyt jednostek sektora samorządowego w 2012 r. nie powinien przekroczyć 10,5 mld zł, w 2013 r. ma nie być wyższy niż 10 mld zł, a w 2014 r. nie powinien sięgnąć 9 mld zł. W projekcie zapisano też, że w 2015 r. deficyt jednostek sektora samorządowego nie powinien przekroczyć 0,5 proc. PKB.
Wiceminister powiedziała w środę posłom, że projekt ten - inny od poprzedniej wersji - opracowano na podstawie sugestii zespołu finansowego pracującego w ramach komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego.
"Nie ma obaw co do tego, że te propozycje mogłyby ograniczyć inwestycje samorządów i ich finanse" - tłumaczyła Majszczyk. Podkreśliła, że same samorządy przewidują w wieloletniej prognozie finansowej, że ich deficyty będą niższe niż założono w projekcie.
Zgodnie z prognozą w 2012 r. łączny deficyt wyniesie 10 mld 469 mln zł, a począwszy od 2013 r. sektor ma mieć nadwyżki budżetowe. W 2013 r. dodatni wynik ma wynieść 2 mld 778 mln zł, w 2014 r. - 4 mld 324 mln zł, a w 2015 r. - 7 mld 30 mln zł.
Majszczyk wskazała, że Polska zobowiązała się do zejścia z deficytem sektora finansów publicznych do 3 proc. do końca 2012 r., a potem do obniżania co roku deficytu o kolejne 0,5 pkt proc. PKB i osiągnięcia deficytu w wysokości najwyżej 1 proc. PKB (to tzw. średniookresowy cel budżetowy - MTO, który rząd planuje osiągnąć w 2015 r.).
"Dlatego jest ta propozycja 0,5 proc. PKB dla sektora samorządowego, ponieważ (...) pozostałe 0,5 proc. pozostaje dla sektora rządowego i ubezpieczeniowego, w tym całej obsługi długu" - powiedziała.
Obecny na posiedzeniu komisji skarbnik województwa mazowieckiego Marek Miesztalski powiedział, że strona samorządowa nie poparła "prawie uzgodnionego projektu ustawy", wskazując konsekwentnie, że zmian nie trzeba wprowadzać.
"Cały czas uważamy, że wpisywanie do tego projektu i utrzymywanie dalej progu 60 proc. zadłużenia do dochodów jest zupełnie niepotrzebne i (...) niepotrzebnie usztywnia i komplikuje finanse samorządów" - powiedział.
Po posiedzeniu komisji Majszczyk poinformowała, że projekt przewidujący regułę wydatkową dla samorządów rząd powinien przyjąć w kwietniu. "Teraz będą trwały, po uzgodnieniach ze stroną samorządową, ostatnie prace legislacyjne. Myślę i tak chcemy, że rząd przyjmie projekt ustawy w kwietniu" - powiedziała.
Projekt ten przewiduje, że przy ustalaniu, czy limit deficytu nie został przekroczony, z wydatków samorządów będą wyłączone te na spłatę długów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształconych w spółki. Zasada ta będzie obowiązywać w latach 2012-2014. Wyłączenie nie obejmie wydatków finansowanych dotacjami z budżetu.
Określony przez resort finansów limit ma dotyczyć jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz - od 2013 r. - samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kontynuowana będzie zasada ograniczająca dług jednostek samorządowych do 60 proc. ich dochodu (bez zmiany przestałaby ona obowiązywać po 31 grudnia 2013).
Według MF wprowadzenie nowej reguły dla podsektora samorządowego jest warunkiem koniecznym dla redukcji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3 proc. PKB w 2012 r. (PAP)