Jak poinformował wojewoda w komunikacie przysłanym PAP, do Urzędu Wojewódzkiego dotarła informacja o naruszeniu przez burmistrza Głowna zakazu łączenia jego stanowiska z pełnieniem funkcji w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej, która prowadzi działalność gospodarczą. Postępowanie nadzorcze potwierdziło, że taka sytuacja faktycznie miała miejsce.

Według Raua, w tej sytuacji Rada Miejska w Głownie winna była stwierdzić wygaśnięcie mandatu burmistrza. Mimo wezwania, skierowanego do rajców przez organ nadzoru, powołujący się na przepisy Kodeksu wyborczego, dotyczące ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, uchwała nie została podjęta.

Dlatego wojewoda - po uprzednim powiadomieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji - wydał zarządzenie zastępcze o wygaśnięciu mandatu burmistrza Głowna. Zarządzenie to może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. (PAP)