W obszarze aglomeracji trójmiejskiej w ostatnich kilku latach funkcjonowały Gdański Obszar Metropolitalny (GOM) powołany z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (skupiał ok. 50 samorządów) oraz Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA (skupiał przedstawicieli 20 samorządów) utworzone z inicjatywy prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.

Do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego dołączyły Gdynia i Wejherowo należące wcześniej do Metropolitalnego Forum NORDA. Zgodę na przystąpienie do stowarzyszenia wyrazili w tym tygodniu radni obu miast.

„To historyczna chwila” – poinformowały we wspólnym komunikacie urzędy miast w Gdańsku i Gdyni.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) to stowarzyszenie, w które przekształcił się powstały w 2011 roku Gdański Obszar Metropolitalny; obecnie po zmianie nazwy, statutu i liczby członków stowarzyszenie zrzesza samorządy całej metropolii i jest instytucją oficjalnie ją reprezentującą wobec rządu i Komisji Europejskiej.

Jak podano w komunikacie, "taka forma zrzeszenia jest wynikiem negocjacji prowadzonych przez prezydentów Trójmiasta". Nowy statut oraz nazwa OMG-G-S zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i weszły w życie.

W strukturach Obszaru Metropolitalnego działającego od 2011 r. współpracuje ze sobą 50 samorządów. Ideą współpracy między samorządami jest kształtowanie i integracja najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców.

Poinformowano, że „Stowarzyszenie OMG-G-S będzie pełnić funkcję (...) Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020”.

Prezes zarządu OMG-G-S, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zauważa, że "po wielu latach rozmów, trudnych nieraz negocjacji udało się nakłonić władze Gdyni do wspólnego działania w ramach jednej metropolii". "(...) w końcu kompromis został osiągnięty i od teraz może być w pełni wykorzystywana siła grupy, tak bliskich sobie samorządów" - dodał.

Swoje zadowolenie i wolę współpracy wyrażają też prezydenci Gdyni i Wejherowa. Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek zaznaczył, że "rozpoczyna się nowy etap samorządowej kooperacji". Liczy na to, że "wspólnie wypracowane wizje staną się podstawą harmonijnego rozwoju". "Współpraca ta jest wielkim wyzwaniem, ale też ogromną szansą na uruchomienie potencjału metropolii" - dodał.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt nie ma wątpliwości, że „potencjał poszczególnych samorządów przysłuży się z pewnością wszystkim miastom i mieszkańcom zrzeszonym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot". Za najważniejsze w utworzeniu metropolitalnego obszaru uznaje to, że „wszyscy dążą do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest pozyskanie funduszy unijnych na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”.

Pierwszą organizacją skupiającą wszystkie samorządy z aglomeracji był utworzony ponad rok temu związek dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w woj. pomorskim w latach 2014-2020. Związek utworzyło 36 gmin i powiatów; oprócz Gdańska, Gdyni i Sopotu były to m.in. powiaty: kartuski, nowodworski, pucki, tczewski i wejherowski. Na inwestycje w ramach ZIT w obszarze metropolitalnym Trójmiasta samorządy mogą otrzymać dofinansowanie z UE w wysokości ok. 1,1 mld zł.

ZIT to nowy instrument finansowania zaplanowany przez KE i którego celem ma być m.in. sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na terenie obszarów metropolitalnych.

Jesienią 2015 roku ma być gotowa strategia rozwoju metropolii trójmiejskiej do 2030 r. Dokument ma m.in. wskazać optymalną ścieżkę rozwoju metropolii, której efektem będzie wzrost liczby mieszkańców i miejsc pracy, integracja pod względem transportowym czy zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Dokument ma objąć 69 samorządów (w tym Gdańsk, Gdynię i Sopot) zajmujących obszar zamieszkiwany przez ponad 1,5 mln osób, czyli ponad 70 proc. mieszkańców Pomorskiego. (PAP)