Bytom, jako miasto szczególnie dotknięte problemami społecznymi i infrastrukturalnymi, ma zapewnione 100 mln euro do wykorzystania w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, jako tzw. Obszar Strategicznej Interwencji (OSI), czyli obszar problemowy, na którym występuje największa degradacja społeczna, przestrzenna, środowiskowa i gospodarcza.

Przedsięwzięcia infrastrukturalne w ramach OSI są finansowane w trybie pozakonkursowym środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), natomiast projekty nieinwestycyjne, społeczne – środkami Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w dużej mierze w trybie konkursowym.

Jak poinformował w podsumowaniu dotychczasowych działań w ramach OSI bytomski samorząd, miasto i jego jednostki miejskie złożyły łącznie 24 wnioski do EFRR i 35 do EFS. Do dofinansowania zakwalifikowało się już 7 projektów inwestycyjnych - o łącznej wartości 32,4 mln zł – przy dofinansowaniu z RPO na poziomie 26,8 mln zł.

Z części RPO przeznaczonej na dziedzictwo kulturowe 390 tys. zł dofinansowania w ramach OSI ma już zagwarantowane parafia rzymskokatolicka Świętej Trójcy na oszacowany na blisko 460 tys. zł remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy; niespełna 2,3 mln zł ma także dostać zgromadzenie misjonarzy werbistów – pod kątem oszacowanej na 2,4 mln zł konserwacji zabytkowego kościoła św. Małgorzaty.

Bytomski Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej otrzymał blisko 2 mln z dotacji ze środków na ochronę różnorodności biologicznej – dla przekraczającego 2,7 mln zł projektu uporządkowania ruchu turystycznego na terenie zespołu przyrodniczego Żabie Doły przy granicy z Chorzowem.

Ten sam podmiot przy wsparciu 10,2 mln zł na rewitalizację obszarów zdegradowanych ma za 12 mln zł stworzyć nowe przestrzenie dla mieszkańców dzielnicy Rozbark. Blisko 6 mln zł z funduszy na rewitalizację obszarów zdegradowanych wesprze też kolejny etap inwestycji w gmachu Bytomskiego Centrum Kultury (oszacowany na 7,8 mln zł).

Z kolei ze środków na rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych 0,9 mln zł trafi na przekraczającą 1 mln zł inwestycyjną część programu terapii dla młodzieży prowadzoną przez Centrum Interwencji Kryzysowej, a ponad 5 mln zł z tego źródła – na oszacowaną na 6 mln zł adaptację budynku na potrzeby Centrum Integracji Społecznej.

W tym roku, zgodnie z załącznikiem do tzw. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO woj. śląskiego, samorząd Bytomia lub podmioty z tego terenu, powinny złożyć szereg kolejnych wniosków o dofinansowanie inwestycji w trybie pozakonkursowym.

Chodzi m.in. o projekty dotyczące: termomodernizacji i zmiany systemów ogrzewania budynków w bytomskim śródmieściu (projekt o łącznej wartości 22,3 mln zł), termomodernizację szeregu obiektów użyteczności publicznej, rewitalizację obiektów na potrzeby Centrum Integracji Aktywnej (14,6 mln zł), rewitalizację obiektów po byłym zakładzie naprawczym Górnośląskich Kolei Wąskotorowych (20 mln zł) czy rewitalizację zabytkowego osiedla Zgorzelec (29 mln zł).

Oprócz projektów inwestycyjnych miasto i jego podmioty składają wnioski o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2018 r. zarząd woj. śląskiego planuje cztery nabory takich wniosków w ramach OSI na łączną kwotę 53,2 mln zł.

Będą to pieniądze kierowane na: zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat, programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój usług społecznych i zdrowotnych oraz poprawę efektywności kształcenia ogólnego.

Ogółem środki dla Bytomia pod kątem programu rewitalizacji tego miasta szacowano w poprzednich latach na miliard złotych. Na tę kwotę składać ma się m.in.: ponad 400 mln zł unijnych funduszy dla miasta w ramach OSI i kolejne ponad 200 mln zł z puli na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT - narzędzie współpracy samorządów w całym kraju). Pozostałe środki zaplanowano jako ogólnodostępne - m.in. w ramach RPO woj. śląskiego.(PAP)